123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_4-5   Zpracování lepidel a použití lepení

Při zpracování lepidel byly v uplynulém roce v popředí dva problémy: Kratší vytvrzovací časy při průmyslovém zpracování lepidel a dávkování velmi malých množství lepidla.

K prvnímu problému je známé použití indukčního ohřevu, zejména ve výrobě automobilů (předželatinizace lepidla). Je konkrétně popsán nejvýhodnější tvar a uspořádání induktorů při vytvrzování lemových spojů automobilních dveří. Stalo se tak na základě měření teploty na různých místech spoje. Použitý induktor s vnitřním polem měl výkon 12 kW při frekvenci 20 kHz.

Nově přišla na trh polyuretanové tavená lepidla, která slučují výhody horkých lepidel a lepidel s reaktivním systémem. Takto formulovaná lepidla jsou při pokojové teplotě pevná a v normální atmosféře je lze bez dalších ochranných opatření skladovat. Pomocí definovaného tepelného rázu (např. infračerveným polem) se aktivují a síťují. Pak může následovat jejich aplikace podle výrobního procesu.

Mikrolepením se zabývá celá serie článků. Obsahují např. dávkování nejmenších množství světlem vytvrzovatelných akrylátů a epoxidů, ale i nejmenším množstvím aminicky vytvrzovatelných epoxidů. U těchto lepidel je třeba při malých aplikačních dávkách dbát zejména na to, že na základě velkého poměru povrchu k objemu nereaguje aminické tvrdidlo příliš rychle s oxidem uhličitým ze vzduchu a tvrdící účinek není k dispozici. To může vést k nutnosti použít ochrannou atmosféru nebo přejít na rychleji tvrdnoucí lepidla.

Jsou popsány přesné práce se šnekovými dispenzory. Dávkovací body při velikostech průměru od 0,25 do 0,30 mm jsou určeny s přesností +/- 25 mikrometrů.

Velký podíl popsaných použití techniky lepení nebo k tomu vykonaných prací se týká výroby automobilů. Podobně jako při jiných spojovacích technikách je jako sledovaný materiál dílců hlavně hořčík. Po analýze možných případů použití referují autoři o pokusech lepení hořčíku. Uspokojivé výsledky s epoxidovými lepidly lze dosáhnout po vhodné chemické přípravě (např. žlutém chromátování hořčíku).

Kombinovaným spojovacím procesům s omezenou potřebou tepla je ve výrobě automobilů předpovídána velká budoucnost. Tímto tématem se zabývá práce, který referuje o mechanických vlastnostech prolisem nýtovaných a lepených hliníkových jemných plechů. Kombinace obou způsobů spojování vede ke zřetelnému růstu pevnosti. Při silných korozních vlivech jsou však nutná doplňková opatření na otevřených řezných hranách.

Lepení je proces, jehož přednosti vedou často k multifunkčnosti. Při popsaném použití u kolejového vozidla je to jeho akustika, která činí lepení tak atraktivním. Poskytuje významné akustické a protikmitové přednosti:
- realizaci tlumicí mezivrstvy,
- oddělení nosných konstrukcí od opláštění.
Multifunkčnost je také cílem lepicí techniky u chladicích zařízení. Kromě spojení jednotlivých dílců jsou nutné tepelné izolace a schopnost vakuování po dlouhý časový úsek. Dvojsložkové epoxidové lepidlo vydává ve vakuu jen nepatrné množství vody.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz