123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_4-4   Pevnost, zkoušení a výpočty lepených spojů

Metoda konečných prvků je stále ještě nejrozšířenější způsob pro simulaci stavu napětí v lepených spojích při mechanickém namáhání. Práce se zabývá T-spojem a sleduje tři způsoby namáhání lepených spojů. Výpočty udávají závislost tuhosti dílců na délce spoje a na tloušťce lepené spáry. S přibývající délkou spoje stoupá všeobecně tuhost dílce degresivně, s přibývající tloušťkou spáry klesá.

Tuhost a únavové vlastnosti lepených spojů je třeba sledovat, protože u automobilů má vést stoupající použití hliníku a polymerů při snižování tloušťky plechu ve spojitosti s lepením ke snižování hmotnosti. Při výzkumech s tím spojených bylo zjištěno, že modul pružnosti lepidla má jen malý vliv na pevnost při tahovém smyku lepených vzorků, ale naproti tomu velký na lomový obraz spojů. Při vyšším E-modulu (2900 MPa) se trhlina šíří od středu lepené vrstvy ke styčné ploše mezi substrátem a lepidlem.

Objemové změny podmíněné teplem a reakcemi při vytvrzování lepidel a litých pryskyřic mohou citlivě poškodit jak dílce, tak i polymerové spojovací vrstvy a přispět tak k urychlení mechanismů stárnutí, které vedou ke snižování pevnosti. Pomocí nově vyvinutého způsobu zkoušení je možno sledovat smršťování po celou dobu vytvrzovacího procesu. Rozdíly v chování lepidel jsou zřetelné: Polyuretanové lepidlo ukázalo ve srovnání s epeoxidovým lepidlem při ohřevu jen malé tepelné prodloužení, protože při něm již nastala reakce siťování a tepelné prodloužení bylo překryto chemicky podmíněným smrštěním. Naproti tomu při epoxidových pryskyřicích probíhá reakce síťování mimo fázi ohřevu. To pak může vést v konečném účinku k většímu reakčnímu smrštění epoxidové pryskyřice.

Oblastí zájmu jsou stále lepené spoje skla. Práce referuje o tlakové střihové pevnosti spojů dvojsložkovou epoxidovou pryskyřicí. Byl šetření stárnutí byl zjišťován vliv stárnoucího média a jeho teploty. Ve vodě obsahující tenzidy se pokles pevnosti se stoupající teplotou rychle zvětšuje.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz