123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_2-9   Zdroje svařovacího proudu

Použitím digitálních signálních procesorů byly vytvořeny plně digitalizované zdroje proudu. Předností těchto typů zdrojů je, že jejich regulační vlastnosti jsou už zcela nezávislé na použitém hardwaru. Svařovací proces se stále více řídí pomocí softwaru. Tím se výrazně zlepšily stabilita oblouku a reprodukovatelnost svařovacích výsledků. Při použití digitálně řízených zdrojů je možná seriová komunikace svařovací periférie pomocí sběrnice dat. Široké použití sběrnicové technologie pro výměnu dat však zatím ztroskotává na tom, že jednotliví výrobci zdrojů používají různé sběrnicové systémy, resp. užívací protokoly.

Je popsáno modifikované WIG-svařovací zařízení, při kterém je stejnosměrný oblouk překryt vysokofrekvenčními impulsy. To ovlivňuje válcově tvarovanou stabilizaci WIG-oblouku a umožňuje větší hloubku průvaru, a tím i zvýšení svařovací rychlosti až o 30%. Další článek popisuje variantu pro plazmové svařování s dýzovým uspořádáním ohniska. K tomu potřebné zdroje musí dávat vysoké svařovací napětí. Při řízeném zkratovém prosesu při MSG-svařování přizpůsobuje zdroj v každé fázi svařovacího procesu statickou charakteristiku na optimální potřebu energie oblouku. Tím se zlepší ovládání tavné lázně a dosáhne se minimální rozstřik.

V další práci je představen MSG-impulsní zdroj s impulsní modulací základního proudu, což vede k ke zlepšení stability procesu především při nízkých frekvencích pulsů. Zdroj je vybaven čtyřmi proporcionálními regulátory umožňujícími přímý vliv na impulsní a základní proud, na frekvenci pulsů a na rychlost svařovacího drátu. Pro zjištění vlivu způsobu modulace MSG-zdrojů na výsledky svařování byly provedeny svařovací zkoušky na ocelových a hliníkových materiálech. Při tom byla hrubá kontaktní vzdálenost měněna staticky trvale a skokově. Pro vyhodnocování byly použity elektrické chování regulátoru, stabilita oblouku a vzniklé podmínky průvaru.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz