123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_2-2.   Svařování pod tavidlem

Ve srovnání s předcházejícími obdobími se v r. 1999 počet uveřejněných titulů na téma svařování pod tavidlem opět zvýšil. Kromě nových variant procesu se to týká i příkladů použití tohoto velmi hospodárného způsobu svařování zejména ve stavbě potrubí a energetických zařízení.

Jedna práce referuje o pokusech nanášení tvrdých kovů na kladky pro kontinuální lití upraveným způsobem svařování pod tavidlem. Svařovací drát je při tom z nízkolegované ocele a další legovací prvky se do tavné lázně dodávají pomocí legovaného kovového prášku. Množství kovového prášku činí asi 40 až 60% z celkového množství přídavného materiálu. Návary se vykonaly ve dvou vrstvách o tloušťce 4,5 a 3,5 mm. Pro posouzení kvality návaru bylo zjišťováno chemické složení třísek při obrábění, obsah niklu a dále mikro- a makrotvrdost. Výsledek šetření odpovídal očekávání a zejména významná je dosažená jemná struktura. Obměnou svařovacích parametrů je možno dosáhnout odtavovací výkon až 24 kg.h-1.

V dalších pracech bylo poukázáno na metalurgické aspekty svařování pod tavidlem pomocí pulzního proudu. Byl vyšetřován vliv pulzních parametrů na kvalitu návarů drátem jakosti S2Mo na nelegovanou ocel. Jsou uvedeny parametry navařování jednotlivých zkoušek, jmenovité výpočtové hodnoty, srovnání časů ochlazování s časem krystalizace, změny šířky v tepelně ovlivněném pásmu a šířka a hloubka svaru. Bylo zjištěno, že frekvence pulzů ovlivňují až po určitou hranici krystalizaci svarového kovu. Kolísání přiváděného tepla způsobuje, že se při růstu krystalů sloupcovité formy zrn zakulacují. V přechodu mezi jednotlivými pulzy ztrácí růst zrn zcela nebo částečně kontinuitu, takže se tvoří zóna jemnějších polyedrických zrn. Ztráta kontinuity licí struktury příznivě ovlivňuje sklon k trhlinám za tepla a houževnatost svarového kovu. S ohledem na makrostrukturu minimalizuje tento proces úhlové deformace.

Další článek upozorňuje na vícedrátové svařování pod tavidlem pro spojování a navařování. Uvádí mnostranné možnosti použití a velké přednosti procesu.

Vývoj v oblasti žárupevných ocelí urychluje výzkum ve svařování. Uveřejněná práce popisuje chování lomů svarových spojů zatížených v oblasti tečení a vytváření tepelně ovlivněného pásma u ocelí s obsahem 9 až 12% chromu s ohledem na různé způsoby svařování. Jsou uvedeny výsledky měření tvrdosti, metalografických šetření, zkoušek tečení a krátkodobých zkoušek tečení. Těžiště leží v efektu změkčování v tepelně ovlivněném pásmu a v jeho působení na pevnost v tečení a na lomové chování svarového spoje. Podobný efekt změkčování jako u materiálu na trubky X10CrMoVNb9-1 (P91) byl pozorován i u variant modifikovaných wolframem.

Řada dalších článků se zabývá úspěšným použitím svařování pod tavidlem u energetických zařízení.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz