123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_2-17   Technika mechanického spojování

Technika mechanického spojování nabízí zejména s ohledem na nové koncepce materiálu a konstrukcí veliký potenciál. Vedle spojů s nýtovými prvky jsou velmi vhodné postupy spojování prorážením. Vedoucí poskytovatel techniky nýtování na slepo a nýtování s prorážením nabízí prorážecí způsob Avi-Clynch. Pracuje s dělenou matricí, přičemž tvarované spojení se docílí bodovým přetvořením materiálu dílce. Jako ekonomicky příznivá alternativa pro lakované a povrchově chráněné plechy se nabízí nýtování protlačením. Při konvenčním nýtování prolisováním povrchově chráněných polotovarů polodutým nýtem mohou ovšem v oblasti uzavírací hlavy spodního spojovaného dílce vznikat poruchy krycí vrstvy. Tyto problémy se dají odstranit metodou vypracovanou na TU Dresden s tzv. "obětovaným plechem". Přetvářením "obětovaného plechu" se přenese část relativních posuvů na dotykovou plochu "obětovaný plech"-matrice. Uplatněním tohoto postupu je možno výrazně snížit škody na povrchové ochraně. Způsob při tom ještě zvyšuje quasistatickou pevnost spoje.

Pro automatizované výrobní postupy se jeví masivní prolisovací zařízení s velkou hmotností zejména při velkých vyloženích jako nevýhodná, protože jsou nutné velké manipulační systémy a vlivem velké hmotnosti nejsou možné žádné rychlé pohyby. Zde otevírá nové možnosti technologie "Dyna-Connect"-způsobu. I při lehkých kleštích s velkým vyložením je možno procesně spolehlivě vytvářet optimálně vylisované clinchové a prolisované nýtové spoje.

Na Frauenhofer Institutu ve Stuttgartu byla vyvinuta pro spojování plechových dílců metoda kývavého clinchování, při které šikmo postavený razník provádí kruhové, růžicové nebo spirálové pohyby, při kterých dochází ve spojovém bodě k velkým lisovacím účinkům. Vytváří se vysoká pevnost hlavy v tahu i ve smyku a docilují se vyšší pevnosti spoje. Výrazně se zlepšují podmínky tření, spojovací tlaky se snižují na 10 až 20% tlaků při konvenčním clinchování. Hliníkové plechy do celkové tloušťky 4 mm a ušlechtilé oceli do tloušťky 2,5 mm je možno clinchovat tlakem 17 kN. Ve standardním použití kývavého clinchování se prosazuje u IPA vyvinutý robot (hmotnost 7 kg, vyložení 80 mm, axiální síla 6 kN).

Šetrné namáhání bez tření mezi razníkem a materiálem nýtu umožňuje radiální nýtování. Je popsán funkční princip, oblast použití a potřebná technika. Razník se pohybuje bez rotace na růžicové dráze. Materiál při tom teče v radiálním a tangenciálním směru. Nýtovací síly leží mezi 10 a 20% sil při dosavadních způsobech. Přednostmi způsobu jsou malé zpevnění za studena, průběh vláken bez zlomů, optimální zapuštění nýtu, prvotřídní povrch závěrné hlavy a případná možnost zpracování bakelitu a keramiky. Způsob nachází uplatnění např. u ložiskových válečků, ložiskových os, pístů a trubek a dále při přelemování přírub těles z hliníkových odlitků.

Novodobé lisované spojení pro tenkostěnné za studena tvářené profily z oceli je růžicové spojení. Vzniká bez přídavných spojových materiálů a bez přídavného materiálu pouze z materiálu spojovaných profilů. Předností jsou příznivá příprava a plná automatizace. Možností použití jsou lehké příčníky a nosníky i pro bytovou výstavbu. Růžicové spojení sestává ze dvou připravených částí. Jeden díl je opatřen normální dírou a druhý límcovou dírou. Za pomoci speciálního nářadí se oba díly slisují. Výsledky zkoušek potvrzují vhodnost růžicového spojení pro lehké příhradové konstrukce z oceli.

Je popsán nový způsob spojování určený pro výrobu lehkých rámových konstrukcí pro šasi automobilu, kterým je možno nahradit WIG- a MIG-svařování. Profilové díly z hliníkové slitiny AlMgSi 0,5 F22 se spojují kombinovaně mechanicky a lepením.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz