123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_2-13   Zabezpečování kvality, kontrola ve výrobě, kontrola procesu

Také v r. 1999 pokračoval kontinuálně proces zavádění evropských norem a odpovídajících přizpůsobování národních norem. Je popsán stav evropského a mezinárodního normování v oblasti svařování. Při tom je cílem zhodnotit použítí a působení norem. Těžiskové body u EN-norem a u ISO-norem převážně souhlasí a týkají se zařízení pro odporové svařování, pro svařování plamenem, pro pájení, pro přídavné materiály a pro zkoušební metody.

Byl uveřejněn přehled zasedání, aktivit, komisí a pracovních skupin IIW. Zasedání v r. 2000 se koná ve Florencii.

V rámci certifikace manažmentu kvality podle norem ISO 9001 a ISO 9002 byly v příslušných organizacích vykonány audity. Plnění norem se týká organizacemi vystavených dokumentů a dodržování stanovených pravidel a plnění ustanovení s ohledem označování, opakovatelnost, průkaznost a spolehlivost všech učiněných záznamů.

Na téma kontroly kvalifikační úrovně svářečů byl uveřejněn přehled zkušeností s uplatňováním zkoušek svařečů podle EN 287-1. Zkoušky probíhají relativně bezproblémově, jestliže svářeči jsou od firem, které již mají zkušenosti s kvalifikací svářečů, mají vybudovaný systém zabezpečování kvality podle EN 29000 a mají svářečského inženýra podle EN 720-2. Aby se zmenšily problémy způsobené chybějícími teoretickými znalostmi, bylo navrženo integrovat teoretickou část související s normou EN 287-1 ve větším rozsahu do výchovy k povolání.

Příprava výroby pro svařování vyžaduje zhotovení svářečsky správných konstrukčních podkladů. Byly popsány hlavní vlivy, které musí svářečský konstruktér respektovat.

Působení tepla a mechanická pnutí ve svařenci mohou vést k drahým následným operacím a příp. i ke zmetkům. Jelikož vzniklá vnitřní pnutí dosahují často až mez kluzu materiálu, mohou se stát takové části nebezpečím pro celou konstrukci. Vliv plastických deformací při svařování byl pokusně zjišťován na tenkostěnných přesných ocelových trubkách a byl vyšetřován průběh lomů jednotlivých spojů. Z výsledků byly odvozeny pravidla pro jak pro přípravu, tak i pro následné operace pro udržení svařovacích pnutí. Jako pokusný materiál sloužila nelegovaná konstrukční ocel.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz