123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_2-1.   Svařování v ochranných plynech

Jsou popsány pokusy MAG-svařování s mezerou ve svislé stoupací poloze (poloha PF) při vodorovném podávání drátu. Byl vyšetřován průběh procesu, tepelné podmínky, optimalizace svařovacích podmínek a mechanicko-technologické vlastnosti. Jsou uvedeny i analýzy struktury a výsledky měření deformací a tvrdosti.

Je popsáno šetření částečně nataveného pásma hořčíkové slitiny AZ91 při WIG-svařování. Příčné řezy svarového spoje byly posuzovány pomocí světelného a rastrového elektronového mikroskopu a pomocí rentgenové analýzy. Byly vyšetřovány pásmo natavení, tepelně ovlivněné pásmo, základní materiál a opětovně ztuhlé pásmo v oblasti kořene svarového spoje.

Předmětem další práce bylo početní a teoretické vyšetřování přechodu tepla rozstřikem vznikajícím při svařování v CO2 na povrch základního materiálu v místech dopadu. Pro ověření byly vykonány svařovací zkoušky.

Byl představen hybridní proces složený z MIG-svařování a z laserového svařování. Jsou diskutovány pozoruhodnosti procesu, jeho parametry a oblasti použití.

Stabilita oblouku je předpokladem pro WIG-svařování plechů velmi malé tloušťky (0,1 až 0,5 mm). V článku jsou uvedeny možnosti stabilizace oblouku.

Další článek referuje o vlivu jmenovitých hodnot drátu (např. průměru a mechanické pevnosti) při svařování v ochranných plynech. Experimentální šetření je doplněno matematickým modelováním.

Dynamika tavné lázně při MAG-svařování je modelována pomocí křížové korelace. K tomu jsou uvedena experimentální šetření.

Další práce představuje nový systém svařování Alu-plus, nový zdroj svařovacího proudu a nový systém předehřívání. Má pomoci překonat problémy při svařování tenkostěnných hliníkových tlačených profilů (malý přívod tepla na začátku svařování, malá hloubka provaření). Automatizovaný systém předehřívání a svařování pro WIG- a MIG-způsoby jsou ve vývoji.

Další článek popisuje zkoušky poloautomatického MAG-svařování podle japonské normy JIS Z3841 plechů o tloušťce 9 mm z oceli SS400 (odpovídá USt42-2). Svařovací deformace jsou jsou zjišťovány statisticky a analýzovány. Jsou stanovena pravidla pro dodržení svařovacích podmínek a pro způsoby měření.

Další práce popisuje metodu volby svařovacích podmínek při MIG-svařování trubičkovým drátem. Výchozím bodem je při tom objem odtaveného svarového kovu na jednotku délky svaru (Vw). Byl vyšetřován vliv Vw a odchylka jádra oblouku od osy obou ramen při svařování koutových svarů na tvorbu svařovacích housenek. Ověřovací výsledky nové metody jsou podrobně uvedeny v diagramech.

Příklad matematického modelování zdroje tepla při WIG- a MAG-svařování uvádí další práce. Pomocí této metody bylo vyvinuto software MAGARC, které umožňuje volbu optimálních parametrů.

Fyzikální procesy při plazma-MIG-svařování pod vodou je možno popsat pomocí dokumentované analýzy konečných prvků. Jsou uvedeny příklady použití a vypovídací schopnost modelu je dokazována pomocí experimentálních dat.

Je uvedena zpráva o vývoji automatického systému řízení pomocí laserového štěrbinového senzoru a o použití tohoto systému při plně automatizovaném mnohavrstvém WIG-svařování spojů trub. K tomu byl vyvinut způsob vedení svařovacího hořáku zabezpečující jeho polohu. Systém také dovoluje určovat množství odtaveného svarového kovu. V Institutu pro svařovací výrobní procesy při Technické vysoké škole v Aachen se již řadu let používají neuronové sítě pro vývoj efektivních systému zabezpečování kvality při MAG-svařování.

Další práce referuje o vývoji inteligentního systému svařovacího robota s optickými senzory, který slouží pro plně automatizované svařování tenkých ocelových plechů. Systém umožňuje pomocí CCD-kamer určovat tvar a velikost svarové lázně. K tomu byl ještě vyšetřován systém kontroly hloubky závaru pro WIG-svařování na bázi neuronové sítě.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz