123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

98_2-3   Odporové svařování

Hlavními body publikací o odporovém svařování jsou okruhy výrobních prostředků, základních materiálů a zabezpečování kvality. Jedna studie podniku pro výzkum trhu se zbývá prognózou odbytu svařovacích zařízení do r. 2003. V roce 1997 připadala na odporové svařovací stroje asi pětina celkového objemu svařovacích strojů. Do r. 2003 se očekává růst o 12 až 15%.

Optimalizace a kontrola svařovacích parametrů a omezení podílu zmetků, zejména při svařování vysokopevnostních ocelí, materiálů s krycí vrstvou na povrchu a při bezpečnostně závažných použitích, je posláním popsaného nového přístroje. Umožňuje přesné nastavení času a velikosti přítlaku a sílu na špičkách.

Centrovací kolíky ze zirkonové keramiky částečně stabilizované ytriem mají ve srovnání s dosavadními z hliníkové keramiky 2,6krát vyšší pevnost v ohybu. Přednosti keramických centrovacích kolíků vyplývají ze zvýšení jejich životnosti a ze zvýšené spolehlivosti procesu.

Analýza přenosnosti jmenovitých hodnot pevnosti, které byly zjištěny na nově vyvinutém zkušebním vzorku s jedním svarem, na výsledky šetření pevnosti při kmitavém namáhání, jsou předmětem předloženého příspěvku. Pro různé materiály, různé tloušťky plechů a tvary vzorků jsou odvozeny Wöhlerovy křivky jmenovitých napětí. Jsou diskutovány příčiny rozptylu.

Určování tlaku při protržení jako příčině vady svaru umožňuje předložená rovnice. Umožňuje vypočítat minimální kritické velikosti povrchových vad, s kterými je možno uvažovat při nedestruktivních zkouškách materiálu. Platnost rovnice byla ověřena podle dat získaných při případech poškození.

V normě DIN EN 1418 jsou stanoveny důležité požadavky, rozsahy platnosti, podmínky zkoušek a požadavky na hodnocení společně se vzorem zkušebního osvědčení o vykonaných zkouškách obsluhy a seřizovačů tavných i odporových strojů pro svařování kovových materiálů. Vzor zkušebního osvědčení usnadňuje použití normy. Na základě tohoto zkušebního osvědčení se pak vystaví jednotný průkaz.

Použití jemných plechů vyšší pevnosti je cestou, jak snížit hmotnost automobilů. Diskutují se požadavky na odporové svařování, které z toho vyplývají. Zvyšuje se přítlak elektrod, aby se rozšířil okruh možností. Na základě vyššího odporu materiálu se snižuje požadovaný svařovací proud. Pomocí relativně krátkého přídržného času po svaření je možno u materiálů vyšší pevnosti se sklonem k zakalování snížit tvrdost struktury. Využití potenciálu ocelí vyšší pevnosti při přenosu sil na další konstrukční prvky vyžaduje kombinaci odporového svařování a lepení.

Příspěvkem k omezení hlučnosti ve stavbě automobilů mohou být sendvičové plechy, které se skládají z 0,3 až 1,0 mm tlustých krycích ocelových plechů a z 0,02 až 0,5 mm tlusté viskozní elastické pryskyřičné výplni. Jsou popsány zkoušky odporového svařování těchto plechů. Do pryskyřice se přidává niklový prášek, aby se zvýšila elektrická vodivost. Byl sledován vliv geometrického tvaru elektrody, svařovacích parametrů (konstantní proud, pulzní proud, stupňovitě nebo spojitě zvyšovaný proud při přítlaku) a rovněž i výkonových dat bodových strojů (zkratové napětí, kosinus fí). Současně byly sledovány výskyt a četnost vad svarů.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz