123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

98_2-2.   Svařování pod tavidlem<

V oblasti přístrojové techniky pro svařování pod tavidlem je třeba uvést publikaci, která se zabývá inteligentním adaptivním řízením vyplňování spojů. Řídí se přitom tři různé parametry - svařovací rychlost, velikost proudu a uspořádání housenek - tak, aby byla svarová spára optimálně vyplněna. Data pro průběžný výpočet parametrů dodává optický senzor. Zabrání se tím chybám vznikajícím v průběhu svařovacího procesu vlivem ručních korektur (vady spoje, struskové vměstky). Řízení je vhodné nejen pro svařování jedním drátem, ale i pro svařování v tandemu.

V oblasti přídavných materiálů je popsáno použití trubičkových drátů. Nabízejí se v průměrech 2,4 až 4,0 mm s náplní kovových prášků pro svařování koutových svarů a s bazickou náplní pro dosažení vysoké vrubové houževnatosti pro nelegované a nízkolegované ocele, vždy ve spojení s odpovídajícím druhem tavidla. Odtavovací výkony jsou při stejné velikosti svařovacího proudu o 20 až 30% vyšší než u plných drátů. Mohou se používat na standardních strojích, ovšem s odpovídajícím vyšším výkonem podávacího ústrojí.

Jeden referát se zabývá šířením únavových trhlin při normální teplotě a při teplotě 300 oC. Zkoušky byly vykonány a vyhodnoceny na oceli SB50 určené pro parní kotle a tlakové nádoby.

Jednovrstvové svařování pod tavidlem při zvýšeném tepelném příkonu se používá při svařování rohových svarů na oceli o tloušťce 70 až 80 mm. Efektivnost procesu je však omezena vysokou citlivostí na vznik trhlin v tepelně ovlivněném pásmu. V místě jejich vzniku byla vyšetřována mikrostruktura, koncentrace vodíku a vlastní pnutí a dále vliv základního materiálu a svařovacích podmínek. Vznik a šíření trhlin byly diskutovány zejména s ohledem na koncentraci vodíku v místech vzniku. Jako hlavní příčiny tvorby trhlin byly definovány protáhlé sulfidy manganu (MnS) ve středovém pásmu výskytu vměstků a martenziticko-austenitické fáze kolem těchto sulfidů. Sušení tavidla a zvyšování úhlu rozevření představují vhodná protiopatření. Na závěr svařování se doporučuje dvouhodinové tepelné zpracování při teplotě 300 oC.

Bylo popsáno uvolňování pnutí po svaření u zušlechtitelných ocelí. Pro projekt byly zvoleny tři tepelně zušlechtitelné oceli o tloušťce 35 a 40 mm (NiCrMo-, NiCrMoV- a NiCrMo). Ocele byly austenitizovány při teplotě 900 až 920 oC a zakaleny ve vodě. Popouštění probíhalo při 600, 630 nebo 640 oC s následujícím ochlazením na vzduchu. Na vzorkách byly zjišťovány mechanické vlastnosti. Výsledky uvolňování pnutí nesouhlasily s některými všeobecnými teoriemi.

Byly popsány souvislosti mezi vrubovou houževnatostí a mikrostrukturou tepelně ovlivněného pásma spojů svařených vysokou energií na nízkolegovaných ocelích. Byly srovnávány různé rychlosti ochlazování a s nimi související vrubové houževnatosti.

V současnosti směřují mnohé snahy ve směru simulace procesů a pomocí těchto metod získat rychlé výsledky blízké praxi. Byl představen model simulace rozdělení teploty při svařování pod tavidlem velkorozměrových rour.

Bylo popsáno svařování pod tavidlem plechů z oceli P91 o tloušťce 60 mm. Bylo zjišťováno chemické složení svarového kovu. Byla provedena metalografická analýza všech oblastí svarového spoje, byly stanoveny mechanické vlastnosti základního materiálu a svarových spojů a jejich hodnoty za tepla.

Na jedné turbině vyvinuté a instalované firmou Siemens byl rotor opatřen na těsnících plochách navařenou vrstvou. Krycí vrstva zlepšuje odolnost těsnících ploch proti erozi a korozi a zmenšuje vliv syté vodní páry. Pro tuto úlohu bylo zvoleno svařování pod tavidlem pro velký objem svarů a požadovanou vysokou kvalitu.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz