123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

98_2-13   Kvalita, kontrola, dozor

Bylo popsáno inovační použití ultrazvukového mikroskopu pro popis struktury třecích svarů hliníkové slitiny 8009 disperzně vytvrzené 11% SiC-částic. Ultrazvukové zkoušení slouží pro prostorové rozložení SiC-částic ve struktuře svarového kovu, přičemž je možno pozorovat oblasti na SiC bohaté a chudé.

Nedostatečná svařitelnost tlakově odlévaného hliníku byla doposud připisována plynům (H2, CH4), které vlivem vysokého tlaku zůstanou uzavřeny v odlitku. Plyny pak vlivem ohřevu dílů během svařování expandují. Jako příčina se uvádějí mazací a oddělovací prostředky používané u odlévacích válců. Vhodnou volbou alternativních prostředků (polyetylen/polysiloxan) spojenou s nuceným odvzdušněním odlévací formy je možno omezit zbytkové množství vodíku v odlitku na 4 ml/100 g a množství metanu na 0,3 ml/100 g.

Spojovací a opravárenské svařování ocelolitiny způsobuje vlivem tepelného příkonu určité problémy. Při svařování se požaduje zpracování předpisu ve smyslu normy DIN EN 288. Jsou diskutovány otázky, zda lze nahradit existující koncepci svařitelnosti ocelolitiny z hlediska spotřeby energie a času. Další vývoj svařovacích procesů a přídavných materiálů vedl k tomu, že je možno svařovat ocelolitinu s vysokým tepelným příkonem. Popsaný experimentální program na příkladu ocelolitiny GS60 s vyšším obsahem uhlíku ukazuje, že použité vyšší tepelné příkony zpomalují chladnutí při výrobě. Při určování svařovacích podmínek se doporučuje použít zde čas t8/3 , který lépe odpovídá reálnému svařování.

Podobný význam se při svařování ocelolitinových částí přisuzuje bezpečnostním kritériím. Aby se odpovídající kritéria pro svařování ocelolitinových částí zpřístupnila všem uživatelům, byla na Institutu svařování TU Clausthal založena banka údajů o kvalitě, která shromažďuje souhrn znalostí z tohoto oboru. Byly realizovány referenční svary na GG25, GGG40 a GGG60. Použity byly metody tavné svařování plamenem, ruční obloukové svařování a MIG/MAG-svařování. Byl charakterizován základní materiál a rovněž byl definován způsob zkoušení a typ svarového spoje. Databanka je rozdělena na oblasti podle základního materiálu, způsobu svařování, přídavného materiálu, přípravy dílů, tepelného příkonu, zkoušení svarů, hodnot kvality a norem a předpisů. Roztříděním celkem 1680 souborů dat je možný cílený výběr podmínek svařování ocelolitiny.

Dalším podkladem pro zajištění kvality svařovaných výrobků je destruktivní zkoušení. Byl podán přehled destrukčních zkušebních metod s mechanickými nebo metalurgickými cíly, kterými lze prokázat i znalosti svářečského personálu:

 • zkoušky tvrdosti podle Vickerse, resp. Brinella,
 • příčné řezy svarovým spojem,
 • lomové zkoušky,
 • zkoušky ohybem,
 • zkoušky vrubové houževnatosti,
 • příčné a podélné zkoušky tahem.
  Bylo přitom poukázáno na překrývání destruktivních a nedestruktivních zkoušek a na doplňování existujících EN-norem budoucími pravidly.

  Byly dokumentovány významné požadavky, oblasti platnosti, podmínky zkoušek a požadavky na hodnocení a vzor pro zkušební osvědčení obsluhy nebo seřizovačů zařízení pro tavné i odporové svařování. Osvědčení způsobilosti obsluhy nebo seřizovačů může být založeno na:

 • osnově metody svařování podle příslušné části EN 288,
 • osnově svářečsko-technických zkoušek,
 • osnově kontrolního přezkoušování,
 • osnově výrobních zkoušek.
  Osvědčení jsou platná v rozsahu příslušných směrnic. Platnost osvědčení platí po dobu 2 roky příslušného zaměstnání v oboru platnosti vykonaných zkoušek a bez přerušení činnosti delší než 6 měsíců. Důležité ulehčení při použití normy se dosáhne pomocí uvedených vzorů pro osvědčení o zkoušce. Byl sestaven jednotný a srovnatelný průkaz.

  Je popsána provozní kontrola při výrobě bezešvých přesných trubek za pomoci laserového senzoru. Měřicí systém umožňuje měření těchto parametrů:

 • vnitřní průměr,
 • vnější průměr,
 • tloušťka stěny,
 • kvalita,
 • excentricita.
  Byl popsán příklad měření specifických parametrů na přesných trubkách podle DIN 2391. Senzor rotuje kolem osy trubky. Měřicí systém je použitelný také při kontrole kuličkových ložisek a fitinek z barevných kovů.
 • Zpět na Vývojové tendence  logo welding.cz