123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

03_4-3  Lepidla

Průmysl lepidel investoval mnoho do vývoje nových lepidel. To se týká především dalšího vývoje známých výchozích produktů s ohledem na jejich užitné a zpracovatelské vlastnosti. Na některé z nich bude v dalším poukázáno.

Z hlediska zpracování jsou velmi výhodná vlivem povrchové vlhkosti velmi rychle tvrdnoucí cyanakrylátová lepidla, tzv. sekundová lepidla. Jednou z jejich nevýhod je jejich všeobecně vysoká křehkost ve vytvrzeném stavu.
V další práci byly představeny částečně flexibilní cyanakryláty, které mohou vydržet i dynamické zatížení. Přednosti se ukazují např. při teplotních cyklech mezi 100 °C a -20 °C, při kterých lepené spoje s flexibilními lepidly vykazují ještě 52% zbytkové pevnosti, zatímco s křehkými lepidly jen ještě 28%. Příkladem použití je výroba pohonných řemenů s lepením obchodních tkaninu obsahujících materiálech.

Jeden z cílů zlepšení zpracovatelských vlastností lepidel spočívá v tom, aby se uživateli z vnějšího pohledu ukázal viditelně stav vytvrzení jeho lepidla. To se nyní u cyanakrylátových lepidel podařilo změnou barvy během vytvrzování. Na příklad proběhne změna barvy z transparentní do modré. Možné jsou ale i jiné barevné změny.

Slovo "nano" se v současné době vyskytuje všude, tedy i v technice lepení. Míněna jsou zde zpravidla lepidla, která jsou modifikována plnidly, jejichž rozměry částic leží v oblasti nanometrů. Jaké výhody to přináší?
V článku je nejprve ukázáno, jaké vlastnosti mají částicemi plněná lepidla, zde nazývaná nanokompozity, ke kterým patří i lepidla. Vlivem jejich výrazně vyššímu specifickému povrchu ve srovnání s většími částicemi mají modifikované umělé hmoty (lepidla) zlepšené mechanické vlastnosti (zvýšení tuhosti a vrubové houževnatost) a mají vyšší ochranné vlastnosti proti vniknutí medií. Tyto "nano" plněná lepidla není možno bez dalšího připravit přimícháním "nanočástic". O možnostech přimíchávání nanokompozit pojednává další práce.

Je uvedeno, která plnidla a v jaké nanoformě je možno vnést do lepidla. Z nekovových anorganických produktů jsou to především kyselina křemičitá a oxid hliníku. Oblastí použití u těchto látek je i snížení rychlosti hoření. U kovových nanočástic se jedná často o stříbrné prášky, které mohou vést k elektricky vodivým lepidlům.

Další práce se zabývá mechanickými vlastnostmi nano-modifikovanými lepidly. V diagramu je znázorněna pevnost v lomu a modul epoxidové hmoty jako funkce obsahu nano-dioxidu křemíku. S nano-částicemi z oxidu železa, které jsou superparamagnetické a dají se vněším magnetickým polem rozkmitat a cíleně ohřát, je možno uskutečnit sen o lepení a odlepování na povel (Bond-and-disbond-on-command). Lepidla se tak dají při zpracování rychle ohřát a urychlit tak vytvrzovací proces. Později je možno spojení stejným způsobem uvolnit.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz