123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

03_4-2  Adheze a ošetřování povrchu

I minulý rok přinesl opět poznatky k optimální přídržnosti lepidel na materiálech spojovaných dílů, ke struktuře povrchu a s ní spojeném ošetření povrchu. Práce měly částečně základní charakter a částečně byly směřované s měrem k výrobě. Hliník jako spojovaný materiál zaujal opět mimořádnou pozici.

Význam pro přídržnost má u tohoto materiálu vytvoření oxidické vrstvy. Bylo doloženo, že při tom sama voda (odionizovaná při vyšší teplotě) vede k dobrým výsledkům, které se zesilují ošetřením pomocí velmi zředěného silanového přídržnost posilujícího roztoku. Všeobecně jsou k tomu potřebné ukládací časy 10 až 60 min, aby se dosáhlo významné zvýšení pevnosti lepených spojů. Tyto časy jsou pro mnohé průmyslové procesy příliš dlouhé.

Možnostmi zkrátit jinak efektivní ošetření povrchu pomocí anodické oxidace se zabývá jedna práce. Hliníkové profily je možné podrobit při vyšší teplotě (50 °C) anodizaci ca 30 s a získají se vysoké pevnosti lepení s dobrou korozní odolností, čímž se tato metoda jeví jako vhodná pro průběžný proces.

Již vícekrát byl uveden vliv (předem ošetřeného) povrchu spojovaných dílů na vytvrzování lepidla a z toho vyplývající pevnost lepení. K tomu byly uveřejněny ještě jednou výsledky výzkumu. Na pouze odmaštěném povrchu hliníku je koncentrace hydroxidu jen nízká, na mořených nebo anodizovaných povrchách je vyšší. To vede ve spojitosti s teplotou vytvrzování epoxidového pryskyřicového lepidla k různě rychlému dosažení zeskelňovací teploty (přechod k pevnému stavu) vytvrzovaného lepidla. Bylo prokázáno, že zeskelňovací teplota se na jen odmaštěných povrchových plochách dosáhne zřetelně později než na mořených nebo anodizovaných.

Průmyslové lepení znamená také vždy vyrovnat se s kontaminací jiných látek na lepených plochách. Tyto látky je třeba před lepením buď odstranit, nebo lepidlo upravit, aby je tolerovalo. Z toho vyplývá jako úloha, že je třeba vždy analýzovat možné kontaminace povrchových ploch.
K tomu byl popsán přístroj, s kterým je možno on-line určovat nečistoty na funkčních plochách čištěných dílů. Proces analýzy je možno provést ručně nebo automaticky a je založen na časově rozložené laserem vyvolané fluorescenční spektroskopii, kterou se vyvolá permanentní srovnávání Soll/Ist hodnot, hodnoty se zobrazí a možno je i dokumentovat.

Pod nadpisem "Kontaminačně tolerantní lepení" byl popsán postup, při kterém se během lepení nebo krátce po nanesení lepidla připojí do lepené spáry výkonový ultrazvuk. Vytváření přetlakových a podtlakových oblastí v lepidle vede kromě odstranění kontaminací na spojované ploše (včetně odstranění kapalinových a plynných vměstků v kapilárách) ke snížení viskozity lepidla a k jeho homogenizaci, a tím celkově k vyšším pevnostem lepení. Cílená kontaminace spojovaných dílů se předpokládá hydraulickým olejem.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz