123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

03_2-6 Plazmové svařovací techniky

Byla uveřejněna informace o vyvinutém a patentovaném plazma-bodovém svařování pod názvem "Plasma-Spot-Welder-SW"), které je určeno pro díly přístupné jen s jedné strany a které se mají procesně bezpečně svařit. Proces je mimořádně vhodný při vysokých požadavcích na kvalitu povrchu na zadní straně dílu. Je vysvětlen princip a realizace procesu, přednosti ve srovnání s WIG-svařováním, oblasti použití a možnosti automatizace,

Výzkumy ukazují možnost realizace smíšených spojů ocelových plechů a hliníkových dílů pomocí obloukových procesů WIG- a plazma-svařování. K tomu se principiálně hodí přídavné materiály na bázi hliníku a zinku. Obloukem se horní ocelová plocha pouze aktivuje, zatímco se druhý spojovaný díl z hliníkové slitiny nataví. Mechanické vlastnosti spojů celkem odpovídají vlastnostem základního materiálu hliníkového dílu, pokud se dodrží vhodné mezní podmínky procesu.

Byla zkoumána vhodnost plazmového pájení povrchově zušlechtěných plechů s cílem vytvoření technických předpokladů pro průmyslové použití techniky plazmového paprsku. Zjistilo se, že kvalitní spoje s minimálním ovlivněním základního materiálu a povlaku lze procesně spolehlivě dosáhnout. Jsou dosažitelné rychlosti pájení až do 1,4 m/min. Překlenutelnost spáry je možná až do 2 mm, a to jak u I-spojů, tak i u koutových spojů na přeplátování. Byla zpracována pole parametrů pro pájené spoje jemných plechů s různými povlaky, pro různé kvality ocelí, různé tloušťky plechů (0,8 až 2,5 mm) a pro pájení v nucených polohách, což dokazuje flexibilitu plazmového pájení pro nejrůznější použití v průmyslu zpracujícím jemné plechy.

Byla popsána konstrukce mikroplazmového hořáku (mikroplazmový oblouk s 20 až 25 mA) a rovněž mikroplazmového zařízení, které je vhodné pro svařování plechů a jemných konstrukčních dílů (tloušťka plechu od 0,01 do 1,5 mm), pozinkovaných tenkostěnných plechů (svařovací rychlost 50 až 70 cm/min, argon jako plazmový plyn, pulzně modulovaný proud o frekvenci 4 Hz). Jako příklady byly z praxe vybrány kovové měchy, kovové filtry a kovové tkaniny, tupé spoje drátů, elektrické a elektronické součásti.

Výzkum se zabýval vlivem různých metod svařování (WIG-, MIG-, plazma-, svařování laserovým a elektronovým paprskem) na odolnost svarových spojů z nerezavějící ocele 3041 proti bodové korozi. Srovnávací zkoušky ukázaly, že výběr svařovací metody má jen podřadný vliv, naproti tomu mají vliv parametry procesu jako je rychlost svařování a povrchové zpracování svarového spoje.

V další práci byly posuzovány přednosti plazmového pájení ve srovnání s klasickým pájením. Při plazmovém pájení je pomocí modifikace procesu možné zlepšení kvality pájeného spoje. Díl se nenachází v elektrickém proudovém okruhu. Kontakt na materiál se uskutečňuje na přídavný materiál. Při pájení se přídavný materiál dotýká povrchu konstrukčního dílu a vytváří tak kontakt. Ve srovnání s plazmovým pájením s přidáváním studeného drátu je možno snížit velikost proudu o 5 až 10%. Tím se snižuje příkon tepla a deformace.

Byl popsán výzkum jednovrstvého a vícevrstvého svařování hliníkových plechů bez přípravy a s přípravou spoje, resp. drážky, na automatických plazmových zařízeních. Zde se posuzovaly zvláštnosti svarového spoje bez vnitřních vad a s požadovaným tvarem svaru a mechanickými vlastnostmi. Pomocí tohoto zařízení je možno svařovat spoje na plechách o tloušťce od 1 do 30 mm z hliníkových a hořčíkových slitin jak pro prvovýrobu, tak i pro opravy.

Další práce pojednává o výpočtové metodě, při které se zjišťuje proudění plynu do plazmového hořáku v průběhu procesu při různých plynech (např. argon a helium a jejich směsi). Jako výsledek byly formulovány optimalizace vlastností plazmového a ochranného plynu pro svařovací proces při svařování hliníkových slitin a rovněž i zlepšení konstrukce přístrojové techniky, např. plazmového hořáku.

Další práce se zabývala technickými požadavky na zařízení pro Plazma-MIG-technologie. Těžiště přitom leželo v konfiguraci zdroje proudu, ve způsobu řízení průběhu procesu a v konstrukční interpretaci svařovacího hořáku.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz