123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

03_2-2 Svařování pod tavidlem

Ačkoliv tento svařovací proces byl vynalezen už na začátku třicátých let 20. století a nejpozději od druhé světové války hraje významnou roli ve výrobě zařízení, lodí a ocelových konstrukcí, dosahuje se dalším vývojem procesu zřetelné zvyšování produktivity. I v r. 2003 se objevily články, které popisují interesantní modifikace procesu směrem ke zvyšování produktivity a kvality svařování pod tavidlem.

Byly popsány možnosti podpořit proces svařování pod tavidlem více oblouky ještě přídavkem kovového prášku. Přidávání prášku se může uskutečnit třemi různými cestami. Jedna varianta je, že se prášek nanese předem před tavidlem a následně se obloukem roztaví. Zřetelně efektnější je využití tepla při přivádění prášku do středu mezi dva oblouky. Při tom je možno zvednout výkon odtavení až o 60 %. Při třetí metodě se prášek dopravuje koaxiálně ke každému drátu do bezprostřední blízkosti oblouku a velmi dobře se taví. Výzkumy ukázaly, že za pomocí prášku je možno zvýšit jak odtavovací výkon, tak i produktivitu svařování. Dosahuje se toho vyšším využitím energie procesu. Kromě toho se přídavkem kovového prášku snižuje spotřeba tavidla až o 25 % ve srovnání s konvenčním svařováním pod tavidlem. Podle svařovacího zadání je možno přivádění prášku a uspořádání drátů optimalizovat. Odpovídající svařovací hořáky pro průmyslové použití je třeba podrobit ještě sériovým zkouškám.

V další práci byly ukázány možnosti svařování pod tavidlem pomocí tenkých drátů. Pouhým použitím drátů malého průměru je možno zřetelně snížit příkon energie při stejném odbavovacím výkonu. V souladu s menšími velikostmi proudu, které jsou nutné pro menší průměry drátu, se docílí menší hloubka závaru. Ve srovnání s konvenčním svařováním pod tavidlem je však třeba zvýšit svařovací napětí až o 15 V.

Hospodárnost automatizovaných svařovacích procesů je možno významně zvýšit, jestliže se použijí technologie pro kontrolu kvality v reálném čase. Zatím je při svařování pod tavidlem s více hořáky v praktickém použití pouze senzorika pro sledování svarů. Byl popsán vývoj adaptivního systému pro kontrolu plnění spáry v reálném čase. Předností tohoto způsobu je možnost vyrábět pravidelně vytvářené svarové spoje při vícevrstvém svařování pod tavidlem s více hořáky. Kontrola plnění je založena na laserovém senzoru. Systém má možnost zasáhnout po vyhodnocení laserového signálu určitými algoritmy do svařovacího procesu (korekce svařovacích parametrů, např. svařovací rychlosti nebo napětí), a tím zaručit vysokou kvalitu spojů. Popsaná technologie se právě testuje v provozních podmínkách a projevila se velmi příznivě.

Byla popsána další modifikace svařování pod tavidlem. Použití varianty procesu "synergic cold wire submerged arc welding" (svařování pod tavidlem s přídavným studeným drátem) je zvlášť zajímavé pro svařování nerezavějících ocelí. Při ní se externí studený drát přivádí do tavné lázně současně s tavicím se drátem. Tím se zvyšuje odtavovací výkon a současně se snižuje tepelný příkon. Tímto svařovacím procesem se dají vyrobit kvalitativně vysoko hodnotné svarové spoje, aniž by byly ovlivněny dobré mechanicko-technologické kvalitativní hodnoty a korozní vlastnosti nerezavějící ocele.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz