123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

03_2-15 Technika pájení

Měkké pájení

Byla popsána nová metoda beztavidlového pájení slitin hliníku v atmosféře. Jako pájka se používá galium, které se aplikuje v tenké vrstvě na základní materiál. Pomocí prudkého ochlazení v tekutém kyslíku se další difuse galia do základního materiálu zastaví. Vytvrzení se uskuteční rychlým ohřevem na teplotu 400 až 500 °C při kontrolovaném přitlačovacím tlaku.

Další práce pojednává o vývoji v oblasti měkkých aktivních pájek, zejména o zkoumání mechanismu smáčení. Usazování titanu na spojovaných plochách je výsledkem mechanické interakce. Podíl intermetalických fází bylo možno pomocí optimalizace chemického složení pájky snížit z 15,8 až pod 1%.

Byl popsán proces THR (through-hole-reflow), při kterém se připojovací kolíčky na plošných spojích nasazují do vyvrtaných děr vyplněných pájecí pastou a pomocí tohoto procesu se zapájejí. Jak SMDs (surface mounted device), tak i THR-díly je možno pájet na jednom zařízení. Byly diskutovány jednotlivé procesní kroky a požadavky na konstrukci plošných spojů.

Užitím PARL-algoritmu (PARL: procentní podíl odraženého světla) při kontrole pájecích míst pomocí světelné inspekce je možno výrazně snížit pseudohodnoty chyb zvýšené v důsledku bezolovnatých měkkých pájek.

K pokroku při spojích pájených měkkou i tvrdou pájkou na uhlíkovými vlákny zesílených hliníkových, příp. měděných materiálech, bylo publikováno šetření, při kterém jak metalická matrice, tak i vlákna byly pájkou smáčeny.

Tvrdé pájení

Byl popsán postup galvanické úpravy povrchu pro nanášení niklových barierových vrstev a stříbrných a cínových pájecích vrstev zejména pro mikrostrukturované hliníkové díly.

Další práce se zabývala plazmovým pájením dílu a zemnicího kontaktu na dílu, při čemž díl nebyl včleněn do proudového okruhu. Ve srovnání s plazmovým pájením s přívodem studeného drátu je možno velikost proudu snížit o 5 až 10% při sníženém příkonu tepla a menším smrštění.

Při beztavidlovém tvrdém pájení tenkostěnných dílů ze slitiny titanu dávaly dobré výsledky při místním ohřevu použité mědí potažené hliníkové pájkové fólie. Při vícevrstvých pájkách systému Ti-Ni-Cu bylo možno zabránit vznikající horkoplynné korozi.

Byl zjišťován vliv tloušťky naprašovaných Ag-Cu-Ti-vrstev na pevnost ve střihu a na vytváření spoje při tvrdě pájených spojích mezi Al2O3 a litinou s kuličkovým grafitem. Při tloušťkách vrstvy ca 7000 nm ležely pevnosti ve střihu na 243 až 268 MPa.

Bylo popsáno difusní pájení pórovité měděné pěny s antikorozními ocelemi na v praxi použitém výměníku tepla. Ocelové základní materiály byly předpájeny slitinou systému Cu-Au při tloušťce vrstvy 25 µm. Jako problematické bylo zhodnoceno nebezpečí eroze na stěnách buněk měděné pěny, které je možno snížit co nejtenčí vrstvou pájky.

V dalším článku se referuje o výrobě sdružené pájky pomocí infiltrace pórovité ocele a Cu-Ag-slitiny.

Pomocí popsané tzv. Coax-Laser-pájecí hlavy s koaxiálním přívodem drátu, která je vhodná pro pájení dílů karoserií, je možno ve srovnání s externím přívodem drátu docílit vyšší stupeň vyplnění a zlepšenou kvalitu povrchu.

Byla popsána kompaktní laserová pájecí hlava s koaxiálním přívodem drátu pro pájení na karosériích s velmi komplexní geometrií. Laserový paprsek se rozštěpí a vytváří na povrchu dílu vzájemně se překrývající ohniska.

Pro automatické zabezpečování kvality laserovým paprskem pájených dílů je vhodný systém zkoušení kvality SOUVIS 500. Zahrnuje 3D-analýzu profilu a dále analýzy textury spoje, struktury spoje a analýzu pórovitosti.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz