123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

03_2-1 Svařování v ochranných plynech

Procesy svařování v ochranných plynech mají ve svařovací výrobě největší význam z pohledu z hlediska navařeného kovu a míry rozšíření ve výrobě. Hospodárnost a zabezpečení kvality hrají proto v oblasti těchto metod velkou roli. Podobně jako v předcházejících obdobích byl i rok 2003 ve znamení četných vývojových prací s cílem zvyšovat výkon svařování v ochranných plynech. Určité trendy, které k tomu přispívaly, jako např. novinky v technice zdrojů proudu (digitalizace), anebo kombinované technologie v hybridních procesech, držely s tím krok.

Protože svařování v ochranných plynech se vlivem vysoké produktivity a stability velmi často používá v automatizovaných výrobních procesech, jsou stejně jako dříve v centru pozornosti metody on-line kontroly kvality.
Byl předveden kontrolní systém pro MIG-procesy s pulzujícím obloukem. Základem pro výběr svařovacích parametrů je na energii založený model, který je integrovaný do řízení zdroje svařovacího proudu, přičemž se dosahuje pomocí korektur lepší rozlišení odchylek svařovacího procesu a lepší schopnost přizpůsobení. Kontrola procesu podle tohoto modelu poskytuje lepší výběr parametrů než dosavadní synergetické zdroje proudu.

Byl představen nový způsob svařování v ochranných plynech, který je vhodný ve výrobě výměníků tepla, speciálně při svařování žebrovaných trubek. Jedná se při tom o vysokorychlostní svařovací proces, při kterém lze dosáhnout rychlosti až 30 m/min. Jelikož se při žebrovaných trubkách jedná více o dobrý přestup tepla mezi žebrem a trubkou než o pevnost, mohou být s ohledem na vzhled a na volnost chyb svaru dovoleny větší tolerance. Představený modifikovaný MAG-proces umožňuje při dodržení těchto tolerancí zvýšení produktivity.

Byly popsány různé MSG-procesy a jejich vhodnost pro výrobu plátování. Byly ukázány možnosti MAG-svařování při použití plněných trubičkových drátů. Při nich má aktivní podíl v ochranném plynu rozhodující vliv na výsledek svařování. Dosažená namíchání jsou rozhodující pro chemické složení svarového kovu, a tím i pro mechanicko-technologické vlastnosti plátování. Výzkumy ukazují, že je možno dosahovat dobré jednovrstvé plátování pomocí MAG-svařování trubičkovým drátem s ochrannou směsí argon-kysličník uhličitý. Pro plátování je rovněž vhodné vysokovýkonné tandemové svařování. Díky vysoké flexibilitě a vysokým odtavovacím výkonům procesu je možné plátování zhotovovat velmi ekonomicky. Přitom má plátování vysokou kvalitu a malé promísení.

Byla předvedena firmou Fronius nově vyvinutá varianta MIG/MAG-svařovacího procesu. Zejména pro budoucí úlohy svařovací techniky s požadavky spojování různých materiálů je tato technologie velmi interesantní. Smíšené spoje z oceli a hliníku se tak dají zhotovovat poměrně snadno. Metalurgické problémy a zvláštnosti, podmíněné různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi obou kovů, lze tímto způsobem dobře zvládnout. U předvedeného CMT-procesu se jedná o krátkoobloukový proces při použití čistého argonu (CMT: cold metal transfer). Pomocí bezproudově řízeného přechodu materiálu se přídavný materiál a základní hliníkový materiál nataví a smáčejí ocelový základní materiál. Spoj tedy vykazuje jedno svarové a jedno pájené spojení. Pevnosti spojů leží na úrovni svařovaných hliníkových spojení.

V jedné práci byly ukázány možnosti MSG-svařování pro svařování hořčíkových slitin. Při tom je problematické, že teploty tavení a zplyňování leží relativně blízko sebe (600 a 1100 oC). Tepelný příkon se musí tak regulovat, aby se drátová elektroda plně natavila, ale nezplynovala. Pro svařovací zkoušky byly použity speciální zdroje proudu se zvláštní charakteristikou a krátký oblouk se superponovanými impulzy. Pevnost v tahu leží asi na 80 až 100% základního materiálu. Pevnost na únavu leží asi na 50% a u vyrovnaných vzorků asi na 75% základního materiálu.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz