123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

02_2-13 Normování, kvalita, dozor

Evropské normování bylo doposud těžištěm svařovacích normovacích aktivit. Budoucí práce bude ovlivněna tímto vývojem:
- Evropské normy první generace se nacházejí v přepracovávání. Obsahy norem, které byly dříve určovány přednostně Německem, jsou silně ovlivňovány angažovaností evropských zemí. Tím je možné, že se obsahy norem změní. To může být předností i nevýhodou.
- Tak vznikají normy, pro které v Německu zatím nevznikl žádný normový požadavek, např. o kalibrování, způsobilosti spotřeby, svařovací směrnice. Mohou vznikat dodatečné požadavky a důkazy.
- Provázaností evropských a mezinárodních norem roste mezinárodní vliv např. USA, Kanady a Japonska. Mezinárodní normovací filosofie a obsahy norem pronikají do evropského normování.

Mezinárodnímu normování má být do budoucnosti dána přednost, aby se podílelo na rostoucí integraci Evropy a na globalizaci trhů.

Poukazuje se na vývoj norem pro zabezpečování kvality a na budoucí možnosti a výhledy. Bylo poukázáno na to, že existuje návrh, aby se nezřizovaly pokud možno žádné vlastní národní normy ve svařování. V budoucnu je třeba převít evropské a internacionální normy se všemi přednostmi a nevýhodami, i když často představují pouhý kompromis na nižší úrovni. Proto je návrh tyto normy interpretovat formou směrnic, aby se zajistilo německé pojetí kvality.

Je komentováno nové vydání normy DIN 18800, díl 7 (Provedení a kvalifikace výrobců, vydání 09/2002) s nejdůležitějšími pravidly týkajícími se svařování. V ní se např. už neužil pojem "důkaz způsobilosti", protože evropsky není jednoznačně vysvětlitelný, a tím ani prosaditelný. Přes to byly osvědčené požadavky staré normy DIN 18800, díl 7, na závody, svářeče a svářečský dozor do nové normy převzaty. Nyní zvolená forma osvědčení podle DIN 18800, díl 7, může být bez problémů uplatněna do certifikátu podle DIN 729 se zohledněním přídavných požadavků na výrobce svařovaných podvozků z oceli.

Ve formě výtahu jsou dále uvedeny některé normy, které byly vydány v oblasti zabezpečování kvality.
Jsou to:
- DIN EN ISO 15614-8 (vydání 06/2002), díl 8 (zavařování trubek do trubkovnic)
- DIN EN ISO 15614-11 (vydání 10/2002), díl 11 (elektronové a laserové svařování)
- DIN 6700 (vydání 05/2002) (kolejová vozidla, požadavky na kvalitu)
- DIN EN ISO 15618-1 (vydání 04/2002), díl 1 (svářeči pro práci pod vodou s přetlakem)
- DIN EN ISO 15618-2 (vydání 04/2002) (zkoušení svářečů pro práci pod vodou)

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz