123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_2-7 Plazmové nanášení prášků

Je popsáno plazmové nanášení prášků ruční technikou pro opravářské práce mobilními přístroji a s různými přídavnými materiály. Existující střídačové zdroje s vysokofrekvenčním zapalováním pro WIG-svařování, které dávají proud nejméně 130 A lze doplnit o konzolu řízení. Tloušťky vrstev jsou nastavitelné od 0,3 do 2,0 mm. Je možno pracovat až do výkonu 1,5 kg za hodinu.

Pomocí práškového plazmového navařování na nosníkové materiály s jednoduchou geometrií je možno zhotovit komplikované tvarové prvky odolné proti opotřebení s minimálním požadavkem na dodatečné opracování. Pomocí vyrobených příkladů (segment válce pro příčné válcování a děrovací razník) bylo přešetřeno, do jaké míry lze poznatky uplatnit v praxi.

Je popsána stavba zařízení pro plazmové nanášení prášků pro pancéřování lžic v oblasti důlní techniky. Byly provedeny návary s různými přídavnými materiály při variaci svařovacích parametrů. Kromě přídavného materiálu WC3,9+40NiSi3B2 - prášku s karbidem wolframu jako tvrdou složkou a matricí pájkového typu - byly přezkoušeny další různé slitiny mezi jiným i se sferodizovanými karbidy. Při tom proběhly i laboratorní zkoušky na opotřebení na zařízení Harworth-ZIS. Některé slitiny dosáhly lepší výsledky na opotřebení než sintrovaný tvrdokov s 12% Co.

Pomocí přidávání dusíku k procesním plynům je možno při plazmovém navařování tvrdých kovových slitin na bázi železa zlepšit odolnost proti opotřebení. Bylo tím možno dosáhnout nitridaci, tvorbu směsových krystalů a zjemnění zrn. Vlastnosti vrstev jsou hlavně závislé na obsahu dusíku v používaných plynech.

Je popsána aplikace plazmového nanášení prášku při zhotovení vrstvy odolné proti opotřebení z intermetalického nikl-titanového povlaku na SUJ2-substrát. Odolnost povlaku proti opotřebení byla zjišťována na modifikovaném přístroji typu Okoshi. Byla provedena šetření struktury a při tom byl sledován vliv procesu na tvorbu intermetalických spojení (NiTi, TiFe, TiFe2) a posuzována jeho vhodnost na zhotovování vrstev odolných proti opotřebení.

Jedna rozsáhlá analýza se zabývala příčinami a velikostmi vlivů na deformace a na vnitřní pnutí dílců navařených plazmou pomocí prášku a možnostmi jejich ovládnutí. Pomocí výpočtového modelu vyvinutého na základě metody konečných prvků je možno analýzovat a předvídat svařováním podmíněné deformace a pnutí na vysoce náročných spojovacích konstrukčních dílcích. Byly zkoumány výpočtově i experimentálně vlivy různých signifikantních velikostí vlivů na vznik a ovlivňování deformací a pnutí. Na konkrétních případech bylo ukázáno, že je možno hospodárně vyrobit navařováním dílce s různými vlastnostmi.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz