>
123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_2-6 Plazmové svařování

Je popsán nově vyvinutý systém hořáku pro plazmové svařování. Elektroda připojená na plus pól a použitý vysoký proud umožňují při aplikaci na hliníkové dílce dosáhnout hospodárné spojování s vynikající kvalitou spoje. Zvolený vysoký rozsah výkonů s proudy 100 až 200 A zaručuje spolehlivě kvalitu. Svařovací zkoušky na různých slitinách hliníku a hořčíku ukázaly, že je možno spojovat plechy o tloušťce 2 až 8 mm jak protavením, tak i technikou bodových spojů.

Pro spojování obvodových spojů spirálně svařovaných trub z materiálu AlMg3 s přírubami a tvarovými kusy ze slitiny lité do kokil typu GK-AlSi7Mg bylo použito plazmové svařování technikou "klíčové dírky" s různou polaritou. Bylo tak možno provařovat stěny o tloušťce 8 mm v jedné vrstvě. Pomocí nově vyvinutého řízení plynu bylo možno bezchybně provést zakončení svaru na kruhových spojích. Protože se póry vyskytly jen na na straně odlitku, byl zjišťován obsah atomárního vodíku. Byly zjištěny hodnoty od 0,2 až do hodnoty kovu 0,6 ml/100 g. Jestliže se obsah vodíku sníží na 0,3 ml/100 g, póry se přestanou vyskytovat. Celková délka svarů, které bylo třeba opravit činila 39 m, což odpovídalo podílu 27,2% z celkové délky.

Při využití možností nejmodernějších zdrojů proudu a řídící techniky, je možno plazmovým svařováním dosáhnout hospodárně a reprodukovatelně spoje nejvyšší techniky. Použití moderních PC-řízených multiprocesních zdrojů proudu dovoluje kromě výběru optimálního svařovacího procesu také velmi přesné řízení a kontrolu svařovacích parametrů a periferních přístrojů.

Je popsán senzorový systém, který pomocí řízení svařovacího proudu dokáže zabezpečit vytváření bodových děr při svařování tupých spojů na plechách větší tloušťky. Jako čidlo se při tom používá od plechu izolovaně uspořádaná vodivá podložka tavné lázně, která se od protékajícího plazmatu elektricky měřitelně nabije. Ukázalo se, že tento efekt je v korelaci s průvarem a umožňuje vznik algoritmů řízení. Metoda byla předvedena.

Další práce se zabývala specifickými přednostmi procesu plazmového svařování ve srovnání s WIG-svařováním, a to především v oblasti tlouštěk plechů nad mikroplazmovým svařováním, ale pod oblastí techniky bodových děr. K oblastem použití patří navařování, stříkání a spojovací svařování. Lepší dávkování energie oblouku lze dosáhnout pomocí pomalejšího pulzování svařovacího proudu s nastavitelnou frekvencí. Různé velikosti nastavení mohou být moderním řízením spolehlivě kontrolovány a synchronizovány. Transistorové zdroje proudu jako je řada Autotig pracují přesně podle zadání. Jako praktická aplikace je popsáno svařování nádob s tloušťkou stěny 4 až 12 mm.

Při práškovém plazmovém svařování tenkých plechů a trub jsou ve srovnání s WIG-svařováním zřetelné přednosti ve svařovací rychlosti, příkonu tepla a v deformacích. Při tloušťkách do 10 mm při použití techniky bodových děr jsou přednosti ve srovnání s WIG-svařování rovněž jednoznačné. Práškové plazmové ruční svařování má na trhu stabilní hodnotu. Metoda se jistě prosadí i v robotové technice.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz