123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_2-3 Odporové svařování

Odporové bodové svařování je nejdůležitější spojovací technologií při výrobě automobilních karosérií. Navzdory novým technologiím jako jsou laserové svařování a lepení si bodové svařování udrží svou pozici i v budoucnosti. Jelikož kvalitu bodových svarů ovlivňuje celá řada faktorů a bodové svary podléhají vysokým kvalitativním standardům, je třeba neustále systematicky kvalitu kontrolovat.

Pro nahodilé zkoušky se v minulosti používaly hlavně destrukční zkoušky. Nevýhody těchto zkoušek, jako jsou destrukce nebo deformace zkušebního vzorku, dlouhé časy, zvýšené pracovní riziko při destrukci odsekáním, nespolehlivost zkoušky odsekáním, kdy nelze vždy spolehlivě nalézt vadný svar, jsou dnes už neslučitelné s moderní výrobou a jejími nároky na ekonomiku. Pomocí je zde SPOTLINE-zkouška ultrazvukem. Metoda umožňuje přezkoušet bod již během svařovacího procesu.

Nový způsob řízení pro online-zkoušení kvality a pro její zkvalitňování při odporovém bodovém svařování je "IQR-systém". Pomocí této metody je možno kompenzovat rušivé vlivy jako je kolísání tloušťky plechů, proměnnost povrchových úprav, vedlejší zkraty a opotřebení elektrod, a to pomocí vyhodnocování I-U-charakteristicky. IQR-regulátor s jednoduchou obsluhou zabezpečuje časové i ekonomické úspory při vysoké a spolehlivé kvalitě bodů.

V oblasti odporového bodového svařování je zřetelný trend k používání svařovacích zařízení s pohonem servomotory. Jen na výstavě Schweissen und Schneiden 2001 v Essenu vystavovalo 12 výrobců zařízení se servomotorovou technikou - zabudovanou do mikrobodových svařovacích strojů, do ručních a robotových kleští a i do stojanových strojů. Podle prognóz budou svařovací zařízení s pneumatikou stále více vytlačovány zařízeními se servomotory. Více výrobců prezentuje svařovací kleště se vzduchem chlazenými servomotory, které jsou s ohledem na požadované tlaky elektrod a taktové rychlosti vhodné pro velké spektrum svařovacích úloh.

Ideální uspořádání s volně programovatelnou dráhou představují mikrobodové svařovací soupravy s piezoelektrickým lineárním pohonem svařovací hlavy. Mechanicky tuhá piezoelektrická technika pohonů umožňuje mimořádně nízké časy při nastavování polohy před svařováním a po něm. Přitom probíhá bezpřechodové přepínání mezi zdvihem přitlačování a zdvihem pracovním bez časových ztrát při náběhu tlaku. Svařovací hlavy s robustním a vysoce dynamickým pohonem jsou především vhodné pro automatizovaná pracoviště s vysokým počtem výrobků.

Dosavadní ocelové kleště pro nýtování lisováním, pro spojování prostřihováním a pro bodové svařování jsou vystaveny stále vyšším požadavkům z hlediska vysoko výkonných robotů na rychlosti pohybu a na přesnost. Aby bylo možno realizovat velká vyložení při malých průhybech, byly zpracovány konstrukční zásady vývoje nové generace robotových kleští z extrémní CFK-kompozitové lehké hmoty (CFK je umělá hmota zpevněná uhlíkovými vlákny). V souladu s vyvíjenou koncepcí byl zhotoven prototyp kleští, které budou po probíhajících experimentálních zkouškách dále propracovávány. Z toho vzniklá konstrukční varianta s podélně vinutými rameny vysoce odolnými proti ohybu a s velkou přítlačnou silou umožňuje pomocí online-řízení kompenzaci úhlového přesazení, což vede k lepšímu využití konstrukčních možností moderních lehkých materiálů vyztužených vlákny.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz