123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_1-6 Zkoušení svařitelnosti

Zkoušky svařitelnosti jsou úzce spojeny se svařovaným materiálem, použitou svařovací technologií a s provozními podmínkami použití. Zkoušení svařitelnosti vysoko legovaných ocelí se soustřeďuje na zjišťování obsahu feritu a na důkaz odolnosti proti trhlinám za tepla. Používají se k tomu různé zkušební a vyhodnocovací metody, jejichž specifické použití se stále podrobuje srovnávacím zkouškám a probíhajícím mezinárodním normalizačním pracem.

Vývoj trubičkových drátů s vlastní ochranou pro MSG- a UP-svařování využívá počítačové simulace pro určení očekávaného složení struktury. Jsou zohledňovány i i termodynamické rovnovážné stavy při tvorbě vměstků (včetně nitridových), dále při přechodu z pevné do tekuté fáze a při přeměnách v tuhém stavu.
Při jednostranném svařování lze zvládnout tvarově podmíněné vady uprostřed svaru vhodným sestavováním.

Rozpouštění vodíku při tavném svařování normálních i vysoko pevných konstrukčních ocelí je možno vhodnými metodami dostačujícím způsobem vysvětlit a spolehlivě zvládnout. Naproti tomu vyžaduje důkaz rozložení vodíku a jeho změny při svařování vysoko pevných ocelí další specifické zkušební metody. Jmenovat je zde třeba laserově indukovaná lomová a ablační spektra, či vývoj optoelektronického senzoru pro určování rozložení difuzního vodíku.

Sklon ke vzniku trhlin při opakovaném ohřevu při tepelném zpracování za účelem odstranění pnutí (temper embrittlement, stress-relief cracking) se pro vícevrstvé svařování v závislosti na tepelných cyklech zjišťuje pomocí tepelně-mechanické simulace Gleeble-metodou. Při tom jsou zjišťovány souvislosti mikrostrukturních a mikrofraktografických jevů a použity k vysvětlení lomových průběhů u feritické ocele s redukcí lomové plochy (na základě specifických termomechanických zkoušek).

Bylo hodnoceno jak vnitřní trhliny a póry prokázané nedestruktivními metodami působí na pevnost na únavu při MSG-svařování trubičkovými dráty a při pájení.

Pokrok ke zlepšení svařitelnosti čistého titanu, která je ovlivněna sklonem k rozpouštění atmosférickým plynů při WIG-svařování, se dá docílit použitím vhodných sprch ochranným plynem. Je k tomu popsán i postup předběžného výpočtu mechanických vlastností v závislosti na rovnovážném stavu kyslíku.

Další článek vysvětluje vliv obsahu legur a rychlosti ochlazování na vlastnosti svarového kovu, při čemž vlivy kyslíku, dusíku, uhlíku a železa jsou posuzovány samostatně.

Při svařování hliníkových slitin vedou natavené hranice zrn na tavné linii v důsledku relativní závislosti na teplotním gradientu ke způsobu krystalizace, při které se vytvářejí jak eutektické tavné intervaly tak i struktury tuhnutí. Jelikož tuhnoucí tavenina hliníkové slitiny 2219 má sklon k segregaci, vylučují se z eutektika na hranicích zrn jak duktilní tak i křehké fáze.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz