123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_4-3  Lepidla

Byla uveřejněna průmyslová studie podávající komplexní přehled evropského trhu tavidel podle typů a cílového použití s výhledem do r. 2004. Strukturální lepidla, která dávají spoje s vyšší zatížitelností, měla obchodní objem v r. 1999 ca 37 tis. tun. To cosi vypovídá. Další příklady uvádějí, jaký vývojový potenciál je ještě v lepidlech. Jestliže zatím bylo možno použít jen za tepla vytvrditelná epoxidová lepidla při teplotách nad 100 oC na zatížené spoje, vyvinul nyní podnik "Vantico" za studena vytvrditelná pastová dvousložková lepidla, která těmto podmínkám vyhovují.

Problémem jsou lepené spoje s vadami, které jsou tak malé, že je není možno rozpoznat nedestruktivními zkušebními metodami. Bylo by ideální, kdyby systém lepidla dokázal tyto nepatrné spojové vady ("zero volume unbonds" nebo "kissing bonds") sám odstranit. V jedné práci je podána formulace lepidla na bázi epoxidů s přídavkem nepatrného množství methylmethacrylatu, která tyto požadavky splňuje. Při tvrdnutí epoxidu se uvolňuje methacrylat z homogenní směsi, putuje k hraniční ploše a může tam vyplnit miniprostory. Výsledkem toho je ve srovnání vyšší pevnost spoje.

Další práce popisuje možnost posunout hranici použitelnosti lepených spojů. Jde přitom o to, aby působením světla tvrdnoucí epoxidové pryskyřice, které se používají např. při zalévání čipů, při slepování elektrických kontaktů nebo k utěsňování bezpečnostních relé, bylo možno spolehlivě vytvrzovat i ve stínu. Firmou DELO vyvinutá lepidla s firemním označením "Dualbond" slučují do sebe dva vytvrzovací principy, a to kationické vytvrzování vyvolávané zářením (světlo ve viditelné nebo v ultrafialové části spektra) a vytvrzování pomocí tepla (nad 100 oC). Nová lepidla je možno vytvrzovat i jen pomocí tepla při 110 oC po dobu 4 až 6 min.

Polyolefiny jako polyetylén a polypropylén se zpracovávají ve velkých množstvích. Vlivem jejich nepolárního charakteru je možno je lepit jen po povrchovém ošetření. Firma 3M přinesla nyní na trh pod označením "Scotch-Weld DP 8005" dvousložkové za studena vytvrzované acrylátové lepidlo, které dává spoji strukturální vlastnosti v oblasti vlastní pevnosti spojovaných částí.

O silylmodifikovaných polymerech ("SMI" a "MS-polymery") bylo referováno už v r. 1998. V současné době jsou již k dispozici konkrétní výsledky z použití těchto elestických vytvrditelných lepidlech s obsahem křemíku. Staly se alternativou pro elastická polyuretanová lepidla a překonávají je především v ohledu na stabilitu polohy, zpracovatelnost při nižších teplotách, na odolnost proti stárnutí (UV stabilita) a odolnost proti teplotě. Uplatnění lepidel v současné době je při lepení a těsnění na člunech, kolejových vozidlech a autobusech.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz