>
123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_2-7 Plazmové nanášení prášků

Mechanická a chemická odolnost ochranných vrstev byla významně zvýšena řízeným použitím druhově odlišných tvrdých látek při plazmovém nanášení prášků. Byl vyvinut matematický model pro popis rozpouštění karbidů, který byl testován pomocí experimentů a potvrzen.

Bylo popsáno plazmové svařování a plazmové navařování pomocí automatu typu EURONIK-GAP-200/400. Byly pokryty plochy na ocelových licích formách s válcovými otvory pro vedení vody. Jako přídavný materiál byl použit prášek na bázi Co a Fe. Pokrytí vykázalo vysokou kvalitu, závar do základního materiálu byl nepatrný. Dále byly zhotoveny přeplátované spoje na 1,2 mm tlustých měděných plechách pomocí slitiny na bázi Ni. Proces se dobře hodí pro zhotovování koutových spojů do šířky 3 mm ve stavbě lodí.

Další práce popisuje dodatečné zvyšování odolnosti proti opotřebení hliníkových slitin za pomoci práškového plazmového svařování. Pro úplné odstranění oxidické vrstvy s vysokou teplotou tavení na Al-slitinách s cílem vytvoření povrchu jiného typu pomocí práškového plazmového svařování byla vyvinuta technologie, při které se trvalým pluspólováním plazmové dýzy použité jako elektroda docílí optimální čisticí účinek pro odstranění vrstvy oxidů. Pomocí kombinace práškových přídavných materiálů je možno splnit požadavky v tvrdosti i v odolnosti proti optřebení.

V dalších článkách jsou diskutovány různé varianty plazmového nanášení a vývojové trendy s ohledem na jednotlivé oblasti použití a na nově vyvíjené způsoby řízení procesu.

Další článek referuje o výzkumu vlivů ochranných plynů na smáčivost základního materiálu, na kvalitu povrchu a dále na pórovitost a na citlivost k trhlinám. Sledovány byly při tom argon, argon-vodík a argon-hélium, a to mimo jiné i z hlediska geometrie spoje. Argon způsobuje zřetelné převýšení svaru. Pro plošné pokrývání, při kterém se vyžaduje pravidelná tloušťka vrstvy, se podle účelu používá argon-vodík nebo argon-hélium.

Pomocí plazmového svařování vyrobené nástroje byly použity pro výrobu ocelových trub válcovaných za tepla. Bylo zjištěno, že tyto nástroje mají dobrou odolnost proti opotřebení i odolnost za tepla ve srovnání s konvenčními nástroji.

Další práce se zabývá matematickou simulací navařovacího procesu s dvěma oblouky jako opravářským procesem pro železniční kola z oceli 0,55 až 0,6 % C, 0,5 až 0,9 % Mn a 0,2 až 0,42 % Si. Základem modelu je na bázi metody konečných prvků založený výpočet rozdělení tepla a teplotního cyklu ve výrobku. Mohly být tak stanoveny svařovací parametry a mezní podmínky pro svařovací proces a byla získána požadovaná struktura. Navařování s předehřátím výrazně snižuje ochlazování a usnadňuje vytváření potřebné struktury.

Je popsáno zhotovování povrchu vodních hřídelí s vodou mazanými hydrodynamickými ložisky odolného proti působení slané a sladké vody. Článek se zabývá plazmovým navařováním pomocí prášku a drátu jako přídavných materiálů pro realizaci. Kromě ochrany proti korozi musí být v oblasti ložiska zajištěna i odolnost proti opotřebení a hydrodynamické vlastnosti. Zhotovené plochy byly vyšetřeny.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz