123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_2-14 Žárové nástřiky

Práce se zabývá vlivem jednotlivých proměnných procesu na kvalitu žárově stříkaných vrstev z Al2O3 plamenem. Jsou popsány novinky v oboru plazmového stříkání. Další článek se zabývá návrhem nové geometrie dýz pro stejnosměrné plazma-pistole a přednostně se zabývá plazmovým stříkáním vnitřních ploch. Lze očekávat, že v blízké budoucnosti bude možno stříkat keramické vrstvy ve vrtáních o průměru 40 mm. Jsou podány bližší informace k nanášení polymerů a jejich směsí pomocí plazmy. Byly představeny alternativní formy materiálů pro stříkání. Stříkáním je možno zpracovat i speciální ohebné drátové směsné materiály (Litze).

Několik článků se zabývá chováním stříkaných částic v průběhu natavování, v době fáze letu nebo při tvorbě nánosu. Byly popsány základní techniky a modely pro vyšetřování tvorby střiku, dopadu a tuhnutí. Věnují se i vlivu předehřátí substrátu na zarovnávání částic. Výzkumy byly věnovány i vlivu předehřívací teploty substrátů na tvorbu vrstvy a odolnost proti opotřebení u vrstev wolframkarbidu stříkaného velkou rychlostí.

Jednou z metod zvyšování hustoty žárově stříkaných vrstev "vysokorychlostní úderové kování". Požadovaná rychlost částic na úrovni 1200 m/s se realizuje pomocí speciální vodou chlazené dýzy na vysokorychlostním plynovém hořáku. Přitom je dosažitelná pórovitost pod 1 %. Jelikož byl chrom zařazen mezi toxické látky, začaly se v USA nahrazovat tvrdě chromované vrstvy na dílcích vysokorychlostně stříkanými vrstvami na bázi WC-Co. Tyto změny se v krátké době prosadí jak v civilním tak i ve vojenském sektoru. V další práci se hovoří o nanostrukturovaných nánosech na bázi Cr2O3-25 (NiCr 80/20) zhotovovaných vysokorychlostním plamenovým stříkáním. Další článek s podobnou tématikou se zabývá korozní odolností vysokorychlostně stříkaných vrstev WC-Co ve srovnání s tvrdě chromovanými vrstvami v prostředí solné mlhy.

Jsou prezentovány nejnovější poznatky v oblasti měření ohybu rentgenových paprsků, resp. fototermických měření pro zjišťování vlastností vrstev. Těmito metodami je možno vyhodnocovat plazmově stříkané vrstvy až do hloubky 1 mm. Pracuje se při tom s měkkým rentgenovým zářením s konstantním Braggovým úhlem a energií od 50 do 200 keV.
Určování tepelných vlastností stříkaných vrstev na substráty z uhlíkových ocelí je přisuzováno zvýšené ocenění.
Jako další metoda pro určení charakteristiky vztahu mezi mikrostrukturou a vlastnostmi žárově stříkaných keramických vrstev (Al2O3) je představen počítačový mikrotomografický způsob.
Bylo vypracováno doporučení pro určování drsnosti povrchu žárově stříkaných vrstev.
Byl posuzován vliv tloušťky vysokorychlostně stříkané WC-Co vrstvy na dlouhodobou pevnost při válečkovém a kluzném opotřebení. V práci se stejnou tématikou bylo zjištěno, že pomocí "multilayer" tvorby vrstev je možno enormně zvýšit dlouhodobou pevnost vysokorychlostně stříkaných WC-Co vrstev při válečkovém způsobu opotřebení.
Je popsáno použití vířivých proudů pro lokalizaci poruch procesu při tepelném zpracování a žárovém stříkání.

Byla popsána metoda zvyšování pevnosti kovových pěn pro zatěžovací namáhání pomocí žárově stříkaných spojových hmot. Speciálně pro zvýšení životnosti lisovacích přípravků pro plechy, které podléhají enormním namáháním, byly použity ochranné vrstvy na bázi oxidové keramiky. Zvýšení odolnosti proti opotřebení ve srovnání s nanesenými vrstvami TiC/TiN bylo prokázáno.
Další práce uvádí, že na pístní kroužky dieselových motorů byly žárově nastříkány vrstvy proti opotřebení na bázi NiAl/NiTi s úspěšným výsledkem.
V několika pracích byly hodnoceny tendence a výhledy v použití žárového stříkání pro pohony, a to i v letectví a v kosmu. Práce ukazují, že kombinovaným stříkáním a tepelným ošetřením je možno vytvořit homogenní vrstvy (Fe17Cr11Ni2Mo2Mn) s dobrou přídržností ve spalovacích komorách moderních pohonných systémů nadzvukových letadel. Jako problematické se však ukazují trhliny, které byly vyvolány vnitřním pnutím

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz