123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_2-13 Kvalita, kontrola, dozor

Celá řada norem pro svařování a pro příbuzné procesy byla v posledních letech nově vytvořena, příp. přepracována. Tyto normy ovlivnily všechny fáze obchodních i výrobních procesů.

Série norem ISO 9000 byla v r. 1994 přepracována a nahrazena sérií "Revize 2000". S datem prosinec 2000 byly vydány trojjazyčné (německy, anglicky a francouzsky) tyto normy:

 • DIN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základy a pojmy
 • DIN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Požadavky
 • DIN EN ISO 9004 Systémy managementu kvality - Směrnice pro zvyšování kvality.

  Byly provedeny rozbory k jednotlivým změnám těchto řad norem. Změny v ISO 9001:2000 se týkají hlavně zodpovědnosti managementu, zákaznických vztahů, managementu procesu a kontinuálního zlepšování. Kvalitativní normy se koncentrují zejména na požadavky na vlastní management, zatímco normy týkající se používání se zabývají pravidly pro výrobu. Kvalitativními požadavky při speciálních procesech tavného svařování kovových materiálů se zabývá např. normová řada DIN EN 729. Svařování se nadále považuje za speciální proces. V současné době se prošetřují nutná přizpůsobení normy EN 729 a dalších kvalitativních norem pro svařování a pro příbuzné procesy.

  S datem 07/2000 byly vydány:

 • DIN EN ISO 14554-1 Požadavky na kvalitu svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecné požadavky na kvalitu.
 • DIN EN ISO 14554-2 Požadavky na kvalitu svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 2: Základní požadavky na kvalitu.

  Evropské a mezinárodní harmonizované normy zahrnují technické svařovací požadavky pro odporové svařování do společného systému zabezpečování kvality (QS-systém). Základem norem je koncepce kvalitativních požadavků pro tavné svařování kovových materiálů podle ISO 3834/EN 729 a následných norem, ovšem odlišuje specifika odporového svařování.

  Popsány jsou očekávané změny při zkouškách svářečů ocele. V současné době je na programu přepracování dílu 2: Hliník a hliníkové slitiny v dokumentu TC 121/SC 2 evropské normalizační organizace CEN. Před závěrečným odsouhlasením EN ISO 9606-1 bude v CEN ještě prověřeno, zda díl 4: Nikl a slitiny niklu bude integrován do dílu 1.

  Je popsána nově vydaná norma DIN EN ISO 9606-5. Základem je koncepce DIN EN 287 o zkoušení svářečů a k ní byly nově formulovány minimální znalosti pro svařování titanových a zirkonových materiálů.

  Je podrobně popsán aktuální stav přebírání národních a mezinárodních norem pro svařování a pájení měděných materiálů. Těžiště probíhající diskuse se týká vybraných základních norem. Normou DIN EN ISO 9606-3 (tavné svařování mědi a slitin mědi) je zde další závazná norma. Na normě pro přídavné materiály pro svařování mědi se pracuje.

  S přibývající automatizací svařovacího procesu vzniká nutnost automatizovaných zkušebních a kontrolních systémů. Požadavky na takové systémy založené hlavně na počítačích jsou podle svářečských úkolů velmi rozdílné. Oblasti použití sahají při tom od kontroly svařovacího procesu pro dokumentaci průběhu výroby podle ISO 9000 až po on-line určování kvality svařených dílců.

  Je popsáno použití kontrolního systému EDV ve svářečském provozu při výrobě podélně svařovaných trub z ušlechtilých ocelí. Systém managementu kvality je certifikován podle DIN ISO 9001 a DIN EN 729. Zpráva popisuje i použitý informační systém kvality (QI-systém), který byl postaven jako čistý CAQ-systém a mezitím převzal i další funkce. Ve třinácti svařovacích linkách pro plazmové svařování, WIG-svařování, laserové i elektronové svařování bylo aplikováno on-line zkoušení vířivými proudy. Pomocí ultrazvuku se zkouší připravovaný materiál a podélné svary.

  Cílem on-line kontroly procesu je takové zajištění svařovacího procesu, aby mohla být opatření pro zajištění kvality omezena na minimum. Je popsáno jakým způsobem je zajištěna on-line kontrola procesu při laserovém svařování T-spojů. Následné klasické nedestruktivní zkoušení se ukázalo jako nadbytečné. Je přitom nutné, aby se zařízení pro kontrolu procesu dala sloučit do laserové hlavy, uměla pracovat danými rychlostmi procesu a aby jejich výstupy byly k dispozici v reálném čase.

  On-line kontrolu kvality při výrobě "tailored blanks" pomocí laserové techniky zabezpečuje svařovací proces plazmový detekční přístroj. Laserový svarový spoj se kontroluje pomocí snímače geometrie spoje a děrové detekce. Zjišťují se sporadicky se vyskytující vady spoje jako díry nebo výpadky svaru, ale i dlouhodobější vady jako přesazení hran nebo propad svaru.

  Byla popsána metoda pro kontrolu svařovacího procesu při robotovém svařování, která je založena na statistických metodách a na Fuzzy-logice. Inteligentní "Proces Fuzzy-Monitoring-systém" je schopen za pomoci několika svařovacích pokusů on-line klasifikovat a dokumentovat poruchy procesu.

  Byly představeny způsoby kontroly svařovacího procesu založené na metodě neuronálních sítí. Jako příklad je uvedeno posuzování svarů při laserovém svařování "tailored blanks" za pomoci umělých neuronálních sítí. Byl vyvinut způsob, při kterém se dá zařadit automatická kontrola svarových spojů do probíhajícího výrobního procesu. Pomocí včasného hlášení poruchy ve svařovacím procesu se otevírá možnost zabránit vadám ve svarech nebo alespoň je omezit.

  Na neuronových sítích je založen svařovací dozorový systém pro on-line předpověď kvality svarů při MSG-svařování. Používají se třívrstvé neuronové sítě s 12ti, resp. 15ti vstupními parametry, 10ti, resp. 15ti neurony a jedním výstupem. Nácvik kvality svařování zahrnuje 390 datových vět, 70000 iterací a trvá 9 h. Přenos kovu se rozpozná s přesností 85 %. Při svařování sprchovým procesem lze např. dosáhnout přesnost předpovědi kvality svarového spoje na úrovni 91 %.

 • Zpět na Vývojové tendence  logo welding.cz