123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_1-6 Zkoušení svařitelnosti

Zkoušení svařitelnosti materiálu je ve smyslu vhodnosti ke svařování a zabezpečení kvality svařovaných výrobků v úzké souvislosti se zkoušením svařovací bezpečnosti a zkoušením výrobně podmíněných možností svařování, které nakonec ústí do zkoušení metody. Úzké vztahy mezi těmito pilíři svařitelnosti, které vyústily do normy DIN 8528 z r. 73, ovlivňují jak vývoj lépe svařitelných materiálů, tak i v rostoucí míře i materiálem podmíněný vývoj způsobů a procesů svařování. Osvědčené konvenční nebo jen modifikované zkoušky svařitelnosti se používají, jestliže se prověřuje svařovací způsobilost některého procesu na aktuálních nebo nových materiálech zejména pro lehké konstrukce.

Z těchto důvodů se konají výzkumy tvorby spoje, struktury svarového kovu a tepelně ovlivněného pásma a dále pevnostní vlastnosti při statickém, dynamickém a kmitavém namáhání pro vysokorychlostní elektronové svařování při atmosférickém tlaku Al-slitin a Mg-slitin s cílem důkazů vhodnosti pro svařování. Zkoušky koroze v prostředí mlhy nebo ponorem spadají přitom do kategorie svařitelnosti. Podobná jsou i šetření mikrostrukturní a mikrofraktografická pomocí rastrového elektronového mikroskopu pro objasnění lomového chování svarů třením Mg-slitin. Pro elektronové svařování Mg-slitiny AZ91D byla použita světelná a elektronová mikroskopie, aby se osvětlily změny struktury a s nimi spojený vliv na mechanické vlastnosti, které nastávají během svařování v důsledku rychlého natavování a následujícího ochlazování.

Zatímco v jednom článku jsou popisovány mechanismy tvorby trhlin při odporovém bodovém svařování jedné Al-slitiny odvozené od metalurgických a termomechanických faktorů jako je tepelný tok, tepelné pnutí, tepelné prodloužení, je v dalším článku použit technologický Fish-Bone pokus (Houldcroft Test) jako specifický test na trhliny za tepla a model FEM, aby bylo možno vysvětlit vysokoteplotní zkřehnutí experimentálně a teoreticky. V dalším článku byla představena jako metoda pro zabránění vzniku trhlin za tepla při WIG-svařování vysoko pevné Al-slitiny 2024 místní chlazení tekutým dusíkem bezprostředně za tavnou lázní, které drasticky snižuje mechanické prodloužení vedoucí k tvorbě trhlin.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz