123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Mezinárodní svářečský institut
International Institut of Welding (IIW)

(www.iiw-iis.org)

IIW byl založen v roce 1948 svářečskými ústavy a sdruženími 13 zemí, které pociťovaly potřebu jeho zřízení pro rychlejší vědecký a technický rozvoj ve svařování. Dnes tvoří jeho členskou základnu svářečské organizace z 38 zemí a ještě další státy projevily zájem.

Hlavní cíle činnosti IIW jsou:

  • organizovat výměnu vědeckých a technických poznatků ve svařování,
  • podporovat zřizování národních svářečských organizací,
  • organizovat výroční zasedání IIW, mezinárodní konference a kongresy,
  • formulovat směrnice pro školení, výcvik, kvalifikaci a certifikaci personálu,
  • spolupracovat při tvorbě mezinárodních norem ve spolupráci s ISO,
  • pomáhat při udržování životního prostředí při svařování.

Pro dosažení těchto cílů zřizoval IIW mezinárodní skupiny expertů pro kolektivní vědecké studie. Odborníci téměř z celého světa pracují nyní ve více jak 20 komisích na rozšiřování poznatků o svářečských procesech a na rozvoji souvisejících záležitostí.

Pracovní skupiny IIW vydávají každý rok kolem 400 pojednání a z toho asi 40 je uveřejňováno v časopisu Welding in the world.

Výsledky mezinárodního výzkumu a doporučené postupy jsou obsaženy asi ve 20 knihách vycházejících ročně ve dvou nebo více jazycích. IIW vydal mnohojazyčný slovník pojmů ze svařování, mezinárodní svářečskou encyklopedii, atlas radiogramů s vyhodnocením vad svarů, seznamy dokumentů IIW a seznam technických norem.

Výroční zasedání IIW se koná každoročně vždy na pozvání některé členské země. Zasedáni trvá 1 týden, čtyři dny jsou věnovány paralelním zasedáním technických komisí a dva dny jsou určeny pro mezinárodní konferenci na určené téma.

Výročních zasedání IIW se obvykle účastní na 500 odborníků z více než 30 zemí. Mezinárodní konference je otevřena pro každého přihlášeného zájemce. Účast na zasedáních technických komisí je omezena na ty odborníky, kteří byli jmenováni do národní delegace příslušnou národní členskou organizací.

Politika IIW je řízena Generálním shromážděním, na kterém jsou zastoupeny všechny členské země. Generální shromáždění volí presidenta IIW, tři náměstky, pokladníka a členy rady. Každodenní práce je zajišťována sekretariátem, za jehož práci odpovídá příslušný ředitel. Sekretariát udržuje styky s jinými mezinárodními organizacemi, jako je ISO, agentury Spojených národů, aj.

Členské organizace platí roční příspěvek podle stupnice vyjadřující tak spravedlivě jak možno míru využívání svářečské techniky v každé zemi. Tyto členské příspěvky postačují na krytí jen části nákladů IIW. Další nutný příjem je zajišťován prodejem knih a dokumentů, účastnickými poplatky na odborné akce.

Daleko největší příspěvek členských organizací tvoří vklad práce jejich delegátů do činnosti technických komisí.

Od svého vzniku se IIW snaží rozšiřovat svůj technický program podle aktuálního stavu svářečské techniky. Nyní se to týká technologií spojování plastů a kompozitů, aplikace počítačů pro konstruování, pro řízení svařovacích procesů, pro kontrolu a informace, svařování za různých vnějších podmínek, nové zásady ochrany a bezpečnosti práce a také pro školení, výcvik a kvalifikaci svářečského personálu.

IIW stále prověřuje svou činnost a rozvíjí svou schopnost nabídnout svým současným i potenciálním členům odborné příležitosti a užitek o který usilují.

Členy IIW jsou nyní svář. společnosti a ústavy těchto zemí: Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Chile, Chorvatsko, Irán, Izrael, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Jugoslávie, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Velká Britanie.


Odborné komise, studijní a pracovní skupiny a zvláštní výbory IIW:

Komise l. Pájení, tepelné dělení, svařování plamenem
Pájení a lepení různých typů materiálů včetně titanových slitin a keramiky.Kyslíkové a laserové řezání.
Všechny aspekty související s kyslíko-acetylénovým plamenem.

Komise II. Obloukové svařování
Obsah vodíku a jeho distribuce ve svarovém kovu, trhliny za studena. Složení svarového kovu. Mikrostruktura, nečistoty a jejich vliv na vlastnosti svaru. Chemické reakce v průběhu svařování. Vliv obsahu feritu a určující metody.

Komise III. Odporové svařování a příbuzné procesy
Základy procesu a řízení procesu. Charakteristiky svařovacích strojů. Svařitelnost materiálů. Pevnost bodových svarů a metody hodnocení.

Komise IV. Svařování s vysokou hustotou energie
Aplikace procesů. Ekonomická analýza. Technologický proces, řízení a robotizace. Analýza svazku a interakce s materiálem. Základní data pro expertní systém.

Komise V. Řízení kvality a zajištění kvality svařovaných produktů
Radiografie a radioskopie svarů. Použitelnost. Zkušební metody na bázi ultrazvuku. Elektrické, magnetické a optické metody. Quality management ve svařovací technologii, včetně dohledu, on-line kontroly, apod.

Komise VI. Názvosloví
Různé aspekty terminologie svařování, zkoušení svarů a robotizace.

Komise VII. Autorizace a kvalifikace
Dokumenty pro zřízeni ANB; audity.

Komise VIII. Zdraví a bezpečnost
Aspekty, které mají vliv při svařovacím procesu. Ergonomie pracovního místa. Sledování a měření zplodin při svařování, karcinogenní účinky svařování. Tepelné záření.

Komise IX. Chování materiálů při svařování
Metalurgické aspekty. Všechny aspekty vlastností TOO. Všechny aspekty ve vztahu k vysokolegovaným ocelím včetně creepu a koroze. Vlastnosti svarové lázně.

Komise X. Strukturní změny ve svarových spojích, výskyt trhlin
Analýza a měření rozložení napětí ve svarových spojích. Strukturní problematika při různých podmínkách namáhání.

Komise XI. Tlakové nádoby, potrubí
Použití ocelí odolných creepu při stavbě tlakových nádob. Svařování potrubí.

Komise XIl. Svařování pod tavidlem a v ochranných plynech
Vlastnosti tavidel, plynů a trubičkových drátů. Přenos kovu. Zdroje. Technické aspekty zkušebních procedur. CAW, CIM a svařování robotem. Mechanizace a automatizace. Expertní a monitorovací systémy.

Komise XIII. Únava svařovaných částí a konstrukcí
Konstrukční doporučení. Zkušební metody svarů a konstrukcí. Životnost a použití v pravidlech konstruování. Doporučení pro opravy dílů namáhaných na únavu.

Komise XIV. Školení a výcvik
Kvalifikace personálu. Učební metody a učební pomůcky. Sylaby.

Komise XV. Základy projektování a výroby svařovaných dílů
Konstrukce staticky namáhaných dílů. Pravidla konstrukce svařovaných sekcí. Analýza svarových spojů pomocí metody konečných prvků. Ekonomické aspekty svařovaných spojů.
Typické spoje pro CAD, CAM.

Komise XVI. Svařování plastů
Svařovací proces. Zařízení pro svařování. Výpočet, návrh a zkoušení svařovaných součástí. Plasty a kompozity. Spojovací metody. Adhesivní lepení plastů a kovových materiálů. Zajištění kvality. Trénink.
Bezpečnost a zdraví.

Studijní skupina 212
Fyzika svařování

Studijní skupina STI
Technické a ekonomické informace

Studijní skupina RES
Strategie výzkumu a spolupráce ve svařování

Studijní skupina
Svařování pod vodou

Zvláštní výbor
Hliník a hliníkové slitiny

Zvláštní výbor
Normalizace

Zvláštní výbor
Navařování a nanášení

Zvláštní výbor
Nerozebíratelné spoje nových materiálů a povlaky pro leteckou techniku

Pracovní skupina
Publikace


Zpět na welding.czlogo welding.cz