123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Obsah časopisu ZVÁRANIE / SVAŘOVÁNÍ, 49. ročník, r. 2000


Číslo 1/00

Stratégia rozvoja zvárania v budúcnosti.
Koloman Ulrich

Zváranie v treťom tisícročí.
Jan Pilarczyk

Trendy vývoja technológie zvárania diaľkových oceľových potrubí.
Ivan Béder - Jozef Tomašovič - Jaromír Tyralla

Vývoj a atestácia technológie opravy deliacej roviny primárnych kolektorov parogenerátorov VVER 440 mechanizovaným naváraním TIG.
Jozef Barborka - Vladimír Magula - Milan Holeša

Ultrazvuková skúška zvarov s dokumentovaním výsledkov skúšky.
Erich Eckhardt - Michael Berke - Wolf-Dietrich Kleinert

Informácie a oznamy

 • Zoznam držiteľov medzinárodného certifikátu udeleného certifikačným orgánom VÚZ-CERTIWELD ANB CC EWF (European Welding Federation) podľa noriem radu EN 729 za rok 1999.
 • Zoznam spoločností certifikovaných prostredníctvom certifikačného orgánu systémov kvality VÚZ-CERTIWELD podľa noriem radu EN ISO 9000 za rok 1999.
 • Slovenské technické normy z oblasti zvárania a spájkovania vydané v roku 1999.
 • Prehľad veľtrhov a výstav v roku 2000

  Číslo 2/00

  Vývoj štruktúry spotreby zváracích prídavných materiálov na slovenskom trhu.
  Martin Janota

  Principy konstrukce a regulace moderních zdrojů proudu pro svařování elektrickým obloukem.
  Jaroslav Koukal

  Plameňové žiarové striekanie podávacích valcov teplej valcovne práškovými prídavnými materiálmi VÚZ.
  Milan Čomaj - Štefan Smetana

  Vplyv zloženia zmesi ochranného plynu Ar + CO2 na geometriu zvarového spoja tenkých plechov vyhotoveného metódou MAG.
  Pavol Sejč - Karol Vrbatovič

  Informácie a oznamy

 • Dokumenty komise XII Medzinárodného zváračského inštitútu IIW prerokované na 52. výročnom zhromaždení v Lisabone.
 • Jednání Evropské svářečské federace - EWF v Praze.
 • 7. konference České svářečské společnosti.
 • Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc. - jubiluje
 • Pripomíname si nedožité deväťdesiatiny profesora Jozefa Čabelku.
 • Prehľad kongresov, konferencií a seminárov v roku 2000

  Číslo 3/00

  Zvýšenie únavovej pevnosti zvarových spojov oceľových konštrukcií TIG pretavením.
  Koloman Ulrich - Mária Adamičková

  Laserové zváranie prístrihov karosárskych plechov.
  Ali Ihsan Koruk - Ivan Hrivňák - Alexander Kaplan

  Opravy defektov lopatiek Kaplanových turbín.
  Ján Bošanský - Martin Vitásek - Peter Brziak

  Aspekty opráv energetických zariadení po dlhodobej prevádzke.
  Jozef Vrbenský

  Informácie a oznamy

 • Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní informuje.
 • Nové EN z oblasti zvárania schválené v roku 1999.
 • Medzinárodné veľtrhy Wire & Tube 2000

  Číslo 4/00

  Vliv molybdenu na žárupevnost svarových spojů kotlových trubek z uhlíkové žárupevné oceli.
  Jaromír Sobotka - Karel Thiemel

  Mechanické a korozní vlastnosti supermartenzitických nerezavějících ocelí.
  Miroslav Tvrdý - Josef Bárta - Jaroslav Sojka - Aleš Korčák - Pavel Tkačík - Bronislav Molínek

  Oxid uhličitý - ekologický komponent pri povrchovej úprave a pri žiarovom striekaní.
  Oldřich Opravil - Viliam Bložon

  Systém triedenia materiálov pre účely zvárania.
  Pavol Radič

  Informácie a oznamy

 • Požiadavky na kvalitu pri zváraní - aplikácia EN 729 v priemysle - seminár.
 • Súťaž mladých zváračov na Slovensku.
  Soutěž mladých svářečů "Zlatý pohár Linde".
 • 130. výročie narodenia E. O. Patona.
 • Doc. Ing. Vladimír Magula, PhD. 50-ročný.
 • Významné výročí uznávaného odborníka.
 • Nové EN z oblasti materiálov - ocelí schválené v roku 1999.
 • Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní informuje
 • Prehľad príspevkov v časopisoch Der Praktiker - č. 10-12/99, Schweissen & Schneiden - č. 1-12/99

  Číslo 5/00

  Lokálno-stabilitné hľadiská únavového porušenia zváraných tenkostenných oceľových nosníkov.
  Pavol Juhás

  Numerická simulace svařování a výpočet zbytkových napětí.
  Lubomír Junek - Marek Slováček

  Odporové impulzní svařování.
  Oldřich Wiesner

  Tmely a lepidlá pre strojárske použitie.
  Igor Novák - Vladimír Pollák - Jozef Jasenák

  Informácie a oznamy

 • Nové EN z oblasti materiálov - ocelí schválené v roku 1999 - pokračovanie z č. 4/2000.
 • Súťaž mladých zváračov na Slovensku ukončená.
 • Na mezinárodní soutěži "Zlatý pohár Linde" dominovali mladí svářeči z Čech.
 • Prehľad príspevkov v časopisoch Welding in the World - Journal of the IIW - č 1-6/99.
 • Zoznam firiem pracujúcich v oblasti zvárania

  Číslo 6-7/00

  Navařování a svařování potrubí z oceli S 355 J2 N.
  Václav Pilous - Karel Stránský

  Metalografická analýza bodových mikrospojov nióbového puzdra s volfrámovým drôtom zhotovených impulzným laserovým zváraním.
  Petra Bakalová - Peter Palkovič - Peter Grgač

  Rozbor a řešení praskavosti rotorů exhaustoru tandemové pece.
  Pavel Danys

  Príspevok k štúdiu drsnosti povrchu vrstiev NiAl a OT13 vytvorených žiarovým striekaním plazmovým oblúkom.
  Viliam Pálka - Eva Poštrková - Peter Petrik - Aleš Krsek

  Moderné prístupy v prEN 13445 Nevyhrievané tlakové nádoby.
  Karol Kálna

  ČSN EN 288-1 až 8: Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů
  Vladimír Kudělka

  Informácie a oznamy

 • Slovenskí zváračskí odborníci rokovali.
 • Zoznam zrušených noriem STN a ČSN vo zváraní.
 • Z činnosti komisie XV Medzinárodného zváračského inštitútu IIW v roku 1999.
 • K životnému jubileu doc. Ing. Petra Ondrejčeka, DrSc.
 • K pětasedmdesátinám prof. Ing. Karla Mazance, DrSc.
 • Náš jubilant Ing. Otakar Libra.
 • Prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc. 65-ročný.
 • K nedožitým sedemdesiatinám Ing. Júliusa Zekeho, DrSc.
 • Súťaž Zvárač 2000 v SOUch Slovnaft Bratislava.
 • Avtomatičeskaja svarka - Ukrajina - č. 1-12/99.
 • Tretia GTE/DVS medzinárodná konferencia o zváraní.
 • Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre sa skončil.
 • Pripravované kongresy, konferencie, veľtrhy, výstavy.
 • Zoznam firiem pracujúcich v oblasti zvárania.

  Číslo 8/00

  Heterogenní svarový spoj ocelí 15 128 a X10CrMoVNb 91 komory přehříváku.
  Roman Bohátka - Tomáš Kopřiva - Pavel Job

  Simulace svařování heterogenního svarového spoje komory přehříváku ocelí 15 128 - X10CrMoVNb 91 s využitím počítačového programu SYSWELD.
  Roman Bohátka - Tomáš Kopřiva - Marek Slováček

  Nové bezpečnostné návody a smernice Úradu jadrového dozoru SR v oblasti zvárania komponentov jadrových zariadení.
  Jozef Vrbenský

  Certifikácia výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
  Viliam Sloboda

  PROCOM - systémový nástroj pro snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti.
  AGA GAS, spol. s r. o., Praha

  Informácie a oznamy

 • Udelenie medaily profesora Jozefa Čabelku za rok 2000.
 • Sedmdesát let svářečského školství - celostátní konference
 • ZVÁRANIE 2000, Renovácie a opravy - súčasný stav a perspektívy - celoštátna konferencia

  Číslo 9/00

  K problematice záruk vrubové houževnatosti u svarových kovů typu 0,5Cr0,5Mo0,3V
  Jaromír Sobotka - Marie Sobotková - Martin Kuběnka - Aleš Plíhal

  Možno dosiahnuť požadovanú rázovú húževnatosť zvarového kovu voľbou parametrov zvárania v CO2?
  Peter Ondrejček

  Príspevok Výskumného ústavu zváračského k rozvoju zvárania
  Časť 3. Jednoúčelová zváracia technika I.
  Vladimír Uher

  Požadavky na odbornou způsobilost při zvláštním procesu - svařování
  Vladimír Kudělka

  Informácie a oznamy

 • Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní informuje
 • Prehľad príspevkov v časopisoch - Svaročnoje proizvodstvo - č. 1-12/99
 • Mezinárodní strojírenský veletrh 2000
 • Svátek svářečů v říjnu - WELDING 2000
 • Pripravované kongresy, konferencie, výstavy, veľtrhy
 • Zoznam firiem pracujúcich v oblasti zvárania

  Číslo 10/00

  Plazmové svařování maragingové oceli 02Cr10Ni10Mo2TiAl.
  Jiří Janovec - Radek Hušák

  Príspevok Výskumného ústavu zváračského k rozvoju zvárania
  Časť 3. Jednoúčelová zváracia technika II.
  Vladimír Uher

  Svařování kolejových vozidel dle německých předpisů DIN 6700-1 až 6.
  Pavel Danys

  Príprava odborného personálu na zabezpečenie nedeštruktívnej defektoskopie.
  Pavel Gabriška - Dana Barinová

  Vysoce kvalitní plyny - nepostradatelný prostředek pro laserové technologie.
  Viliam Bložon

  Nová revoluční láhev pro technické plyny - IntegraTM.
  Marek Janata

  Zdroj TPS 2700 ALU EDITION na zváranie hliníka a jeho zliatin.
  Emil Čambál

  Informácie a oznamy

 • Nové STN z oblasti zvárania a spájkovania schválené v roku 2000 (stav k 7/2000)
 • Nové EN z oblasti zvárania schválené v roku 2000 (stav k 8/2000)
 • Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní informuje
 • WELDING 2000 v Brně 24. - 27. 10. 2000
 • Zoznam firiem pracujúcich v oblasti zvárania

  Číslo 11-12/00

  Storočnica Charpyho skúšky
  Karol Kálna

  Hodnotenie odolnosti proti krehkému porušeniu ocelí podľa prechodových teplôt - význam Charpyho skúšky.
  Július Hidvéghy – Ján Micheľ – Marián Buršák

  Možnosti použití malých zkušebních těles při hodnocení lomového chování CMn oceli na odlitky.
  Ivo Dlouhý – Miloslav Holzmann – Vladislav Kozák

  Vyhodnotenie teplotných závislostí charakteristík materiálov pri skúškach rázom v ohybe.
  Ladislav Müncner – Vladimír Piussi

  Použití instrumentovaného kyvadlového kladiva pro hodnocení houževnatosti a tranzitního chování ocelí.
  Miloslav Holzmann – Ivo Dlouhý

  Súvislosť medzi rázovou a lomovou húževnatosťou ocelí a zvarového kovu spojov.
  Karol Kálna – František Vinš

  Oprava plynovodu pod tlakom metódou „teplej objímky“.
  Bernasovský Peter – Anton Šoška – Vladimír Dvořák

  Korozní odolnost svaru podélně svařované trubky z oceli TP316.
  Ivan Křeček – Dalibor Vojtěch

  Právní, bezpečnostní a technické a požadavky při svařování.
  Vladimír Kudělka

  Informácie a oznamy

 • Zlúčenie firiem Castolin+Eutectic a Messer Cutting & Welding.
 • Spojenie firiem LINDE a AGA.
 • Univ. prof. Tibor Konkoly, Ph.D., D.Sc. umrel.
 • Prof. Ing. Jozef Adamka, DrSc., už nie je medzi nami.
 • Zoznam firiem pracujúcich v oblasti zvárania.
 • Zoznam príspevkov uverejnených v časopise ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ v roku 2000
 • Zpět na welding.cz  logo welding.cz