123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 1999

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1/99

 • Zkoušky odporového bodového svařování hliníkového materiálu zpevněného částicemi Al2O3 nebo SiC a vlákny.
 • Rozpouštěcí přísady vhodné k výrobě hliníkových sendvičových desek pomocí odporového svařování s přetvářením.
 • Dimenzování odporově bodově svařovaných a mechanicky spojovaných částí pomocí počítače.
 • Mez únavy laserově svařovaných T-spojů ve stavbě lodí při kmitavém namáhání.
 • Stanovení optimální interpass - teploty při martenzitickém svařování.

Číslo 2/99

 • Stav a pespektivy žárových nástřiků.
 • Technické plyny pro žárové nástřiky.
 • Přídavné materiály pro žárové nástřiky.
 • Moderní řízení při žárových nástřikách.
 • Plazmové nástřiky ve stavbě strojů a zařízení.
 • Pokroky při žárových nástřikách obloukem.
 • Příklady žárových nástřiků v průmyslovém použití.
 • Vysokovýkonné nanášení na velkorozměrové díly pomocí svařování pod tavidlem s přídavkem prášků.

Číslo 3/99

 • Svařování jemnozrnných stavebních ocelí způsobem MAG na svislé stěně s mezerou zdola nahoru.
 • MAGM - vysokovýkonné svařování plnými a trubičkovými dráty.
 • IHK - přezkušování konstruktérů - důležitý článek v řetězci zabezpečování kvality.
 • Problematika škodlivin při plamenovém řezání kovového šrotu.

Číslo 4/99

 • Měření a posuzování obsahu kyslíku ve svarovém kovu a jeho vliv na houževnatost a na citlivost ke vzniku trhlin za tepla.
 • Výzkum svařování polyamidu pomocí topných článků.
 • Difuzní svarové spoje mezi kovem a keramikou se změněnou makrogeometrií keramických ploch.
 • Posuzování látek vytvářejících částice ve svařovací technice.

Číslo 5/99

 • Vysokovýkonné plazmové nanášení práškových duplexních ocelí.
 • Vznik trhlin při tuhnutí v laserových svarových spojích nelegovaných a nízkolegovaných ocelí.
 • Zhotovování a určování vlastností tenkých vrstev nanášených pájením.
 • Novinky ve svařovací technice v r. 1998 - základní materiály a vývoj přídavných materiálů.

Číslo 6/99

 • Svařitelnost speciální ušlechtilé ocele s vysokým obsahem křemíku.
 • Vědecky podložené plánování ve svařování pomocí logiky Fuzzy.
 • Posuzování svařitelnosti vysokopevnostní jemnozrnné ocele v oblastech tvářených za studena.
 • Novinky ve svařovací technice v r. 1998 (pokračování).

Číslo 7/99

 • Tepelné vlastnosti ultrazvukových švových spojů sklo-kov.
  Díl 1: Výpočtové šetření rozdělení vnitřních pnutí.
 • Mechanické vlastnosti spojů jemných hliníkových plechů zhotovených prolisem a lepením.
 • Účinnost obloukového svařování.
 • Novinky ve svařovací technice v r. 1998 - pevnost a konstrukce - lepení.

Číslo 8/99

 • Difuzní svařování jemně litých titanalumidů.
 • Tepelná vnitřní pnutí při ultrazvukovém švovém svařování spojů sklo-kov.
  Část II.: Opatření pro jejich omezení.
 • Inkrementní metoda vrtaných děr pro zjišťování vnitřních pnutí svarových spojů.
 • Odměšovací procesy při odporovém bodovém svařování hliníku zpevněného částicemi.
Číslo 9/99
 • Svařování a řezání 1998.
  Nejednotné tendence.
 • Korozivzdorné navařované vrstvy na bázi železa s vysokou odolností proti opotřebení.
 • Zvýšení vnášeného objemu nebo zvýšení svařovací rychlosti?
  Přednosti MAG-vysokovýkonného svařování.
 • Změny struktury a mechanické vlastnosti tepelně zpracovaných třecích svarových spojů z hliníku.
Číslo 10/99
 • Zvýšení odolnosti mědi proti opotřebení pomocí legování a disperze povrchu svařováním plazmou a způsobem WIG.
 • Ultrazvukové svařování oxidových keramik různě povrchově upravených s připojovanými díly z mědi.
 • Zkušební metody pro zjišťování tepelných a chemickými reakcemi podmíněných objemových změn lepidel a litých pryskyřic.
 • Vznik trhlin při tuhnutí v laserových svarovýcg spojích na nelegovaných a nízkolegovaných konstrukčních ocelích.

Číslo 11/99

 • Řízení robotů pomocí dat ze společných zběrnic pro celé pracoviště realizuje komplexní svařovací úlohy s účinnou kontrolou procesu.
 • Zvyšování rychlosti řezání plamenem tvarovaných dílců a při přípravě návarových ploch.
 • Konstrukční spoje oceli s tvárnou litinou s kuličkovým grafitem pomocí svařování tlakem při ohřevu magneticky pohybovaným obloukem.

Číslo 12/99

 • Výběr spoje při CO2 laserovém svařování hliníku pro zlepšení spolehlivosti procesu.
  Díl 1: Přesazení paprsku.
 • Nedestruktivní zkoušení konstrukčních částí.
 • Dobré spoje, spolehlivá jízda - co drží pohromadě auto budoucnosti.
 • Dodatek k článku Účinnost obloukového svařování

Zpět na welding.czlogo welding.cz