123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 1998

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1/98

 • Optimalizace geometrie výstupků při odporovém svařování výbojem kondenzátoru
 • Určení křivek šíření trhlin na odporově bodově svařených vzorcích
 • Příspěvek k určování odporu svařence při odporovém tlakovém svařování střídavým proudem
 • Materiálové šetření procesu opotřebení elektrod při bodovém odporovém svařování hliníku
 • Elektromagnetické emise a jejich cesty při svařování způsobem WIG
 • Chromové vrstvy určené k ochraně proti korozi a opotřebení stříkané plamenem vysokou rychlostí

Číslo 2/98

 • Práškové nanášení plazmou - srovnání standardního a vysokovýkonného procesu
 • Mikrofokální radioskopie - nedestruktivní zkušební metoda pro odporové svary na hliníkových materiálech
 • Dávky expozice dané inhalací izotopů thoria při svařování wolframovými elektrodami s oxydy thoria
 • Zajištění kvality odporových bodových svarů nasazením vysokofrekvenční ultrazvukové techniky

Číslo 3/98

 • Mechanicko-technologické vlastnosti svarového kovu obalených elektrod určených pro svařování superduplexních ocelí
 • Vhodnost zkoušek MVT a PVR pro určování sklonu ke vzniku mikrotrhlin
 • Vliv podmínek tuhnutí na vlastnosti lepených spojů částí s různými koeficienty roztažnosti
 • Svařování plněných a zpevněných termoplastů pomocí topných článků

Číslo 4/98

 • Laserové svařování tenkostěnných soustružených dílů z oceli s vysokým obsahem síry
 • Kombinovaně primárně a sekundárně synchronizovaný počítačově řízený zdroj svařovacího proudu s vysokou dynamikou
 • Vývoj software pro statistické plánování zkoušek při laserovém svařování
 • Navařování sintrovanými pásky s obsahem molybdenu pomocí CO2 - laseru

Číslo 5/98

 • Vyhodnocení sklonu k postupnému vzniku lomů typického svarového spoje z matriálu GGG-40 při statickém a dynamickém namáhání
 • Další vývoj ultrazvuku pro zjišťování pružnostních parametrů a vnitřních pnutí v hliníkových svarových spojích
 • Pájené spoje součástí sférického tvaru z uhlíku zpevněného uhlíkovými vlákny a molybdenové slitiny TZM

Číslo 6/98

 • Místní nanášení pájky na hliníkové díly s velkými rozměry při tvrdém pájení bez použití tavidla
 • Pájení způsobem MIG pozinkovaných tenkých plechů a profilů
 • Optimalizace nanášení lepidla podle nového konceptu rychlostního řízení nanášecích dýz
 • Možnosti řízení pnutí ve spojích kov - keramika

Číslo 7/98

 • Rozbor nákladů na příkladu laserového řezání
 • Tepelná vodivost, pevnost a stárnutí spojů lepených pomocí lepidel modifikovaných plnidly
 • Novinky ve svařovací technice r. 1997 - pevnost a konstrukce
 • Novinky ve svařovací technice r. 1997 - lepení

Číslo 8/98

 • Tvarování vychylovacích obrazců pro zařízení pracující s elektronovým paprskem
 • Popis pomocí mechaniky lomů Wöhlerových křivek geometricky podobných svařovaných vzorků z hliníku
 • Zákon EMV ( elektromagnetische Verträglichkeit - elektromagnetická přípustnost) a jeho uskutečňování

Číslo 9/98

 • Svařovací a řezací technika 1997 - konjunkturní vzestup
 • Záznam Ist-dat u zařízení pro elektronové svařování
 • Speciální stavební oceli odolné proti opotřebení - výroba, zpracování a použití
 • Nová generace měděných chladičů - materiály a způsoby jejich výroby
 • Emise při přenosném ručně vedeném vodním plazmovém svařovacím a řezacím zařízení s regeneračním chlazením
 • Ochrana lékařských nůžek proti opotřebení

Číslo 10/98

 • MIG svařování titanu a jeho slitin
 • Vytváření spojů při ultrazvukovém svařování keramiky s kovem
 • Souhrn základních poznatků o vzniku trhlin za tepla
 • "Extrudatové" svařování různých typů polypropylenu

Číslo 11/98

 • Dvoupráškové plazmové nanášení niklových slitin obsahujících oxidy keramiky
 • Laserové a elektronové svařování materiálových kombinací litiny a cementačních nebo zušlechťovacích ocelí
 • Srovnání různých měřících metod k určování velikostí částic prášků pro plazmové nanášení

Číslo 12/98

 • Centrální přivádění prášku při plazmovém nanášení
 • Ultrazvukové svařování hliníkových slitin
 • Mechanicko-technologické vlastnosti a odolnost proti korozi spojů superduplexníxh ocelí svařených způsobem MSG

Zpět na welding.czlogo welding.cz