123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 29/12/2010

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 2010

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1/10

 • Einfluss unterschiedlicher Wolframcarbidarten auf das Verschleißverhalten von Plasmapulverauftragschweißungen
  (Vliv rozdílných druhů karbidu wolframu na odolnost proti opotřebení práškových nástřiků plazmou)

 • Einsatzmöglichkeiten der Klebtechnik zum Fügen von ultra-hochfestem Beton im konstruktiven Betonbau
  (Možnosti použití lepicí techniky pro spojování vysoce pevného betonu v konstrukcích betonových staveb)

Číslo 2/10

 • Erarbeitung der metallurgischen Grundlagen für das Beschichten mit hoch wolframhaltigen Pseudolegierungen
  (Vypracování metalurgických základů pro ošetřování povrchu pomocí pseudoslitin s vysokým obsahem wolframu)

 • Einfluss der Klebstoffverarbeitung auf das Betriebsverhalten von Dosieranlagen und die mechanischen Eigenschaften von Klebverbindungen
  (Vliv zpracování lepidel na provozní chování odměřovacích zařízení a na mechanické vlastnosti lepených spojů)

Číslo 3/10

 • Untersuchungen zum Materialversagen an Widerstandsschweißpunkten bei höchstfesten Stählen
  (Výzkum selhání materiálu při odporovém bodovém svařovánívysokopevných ocelí)

 • Beurteilung des Zündverhaltens von unterschiedlich dotierten Wolframelektroden zum Wolfram-Inertgasschweißen
  (Posuzování zapalovací vlastnosti různě legovaných wolframových elektrod pro WIG-svařování)

 • Technologieentwicklung zum MAG-Wechselstromschweißen mit Fülldrahtelektroden zum Fügen von Mehrphasenstählen für die Automobilindustrie
  (Vývoj technologie MAG-svařování střídavým proudem plněnými drátovými elektrodami pro svařování vícefázových ocelí v automobilovém průmyslu)

Číslo 4/10

 • Untersuchung der Beeinflussung des Festigkeitsverhaltens von Widerstandspunktschweißverbindungen durch betriebsbedingte Belastungen
  (Výzkum ovlivňování pevnostních vlastností odporových bodových svařovacích spojů pomocí provozně podmíněného zatěžování)

 • Auslegung struktureller Klebverbindungen von faserverstärkem Kunststoff mit Metall für Windenergieanlagen
  (Dimenzování strukturovaných lepených spojů umělých hmot zpevněných vlákny s kovem pro větrná energetická zařízení)

 • Laserstrahlschweißen unter Vakuum – Ein Vergleich mit dem Elektronenstrahlschweißen
  (Svařování laserovým paprskem ve vakuu - srovnánís elektronovým svařováním)

Číslo 5/10

 • Löten als Schlüssel zum ressourcen- und energieeffizienten Fügen im Produktlebenszyklus
  (Pájení jako klíč pro zdrojově a energeticky úsporné spojování v cyklu životnosti výrobku)

 • Stahl-Aluminium-Mischverbindungen: Schweißen oder Löten? Die Kombination zweier etablierter Fügetechnologien macht Unmögliches möglich
  (Smíšené spoje ocel-hliník: Svařování nebo pájení? Kombinace dvou etablovaných spojovacích technologií činí nemožné možným)

Číslo 6/10

 • Nahtschweißen von Blechen und Folien im I-Stoß mit gepulsten Nd:YAG-Lasern

 • (Švové svařování plechů a folií v I-svazku pulzními Nd:YAG-lasery)

 • In-situ-Untersuchung des Erstarrungsverhaltens titanhaltiger Aktivlote beim Löten von monokristallinen Diamanten

 • (Výzkum in-situ podmínek tuhnutí aktivních pájek s obsahem titanu při pájenímonokrystalických diamantů)

 • Laserstrahl-MSG-Hybridschweißen dicker Bleche aus Rohrleitungsstahl mit Faserlasern hoher Leistung

 • (Hybridní laser-MSG-svařování tlustých plechů z oceli pro potrubí pomocí vláknových laserů vysokého výkonu)

Číslo 7/10

 • Schwingverhalten von mit modifiziertem MSG-Kurzlichtbogenprozess gefügten Stahl-Aluminium-Mischverbindungen

 • (Chování při únavě smíšených spojů ocel-aluminium svařených modifikovaným MSG-krátkoobloukovým procesem)

 • Ertüchtigung von Gebäuden in Erdbebenregionen durch Kleben von Naturfasergeweben

 • (Posilování budov v oblastech se zemětřesením pomocí nalepování tkanin z přírodních vláken)

 • Vergleich des Laserstrahl-, Laserstrahl-MIG- und MIGSchweißens für die Herstellung einer Magnesiumautomobiltür aus Tailored-Blanks als Demonstrator

 • (Porovnání způsobů svařování laserem, laserem+MIG a MIG pro výrobu hořčíkových dveří automobilu z lisovaných plechů jako předváděcí důkaz)

 • Lotapplikation mittels Ultraschallschweißen zum flussmittelfreien Löten

 • (Pájecí aplikace pomocí ultrazvukového svařování pro beztavidlové pájení)

 • Bearbeitung kohlenstofffaserverstärkter Kunststoffe mittels Hochleistungslaserstrahlquellen – Einfluss des thermischen Trennprozesses auf die Werkstoffeigenschaften und Ansätze zur optimierten Prozessführung

 • (Zpracování umělých hmot zpevněných uhlíkovými vlákny pomocí vysokovýkonných laserových zdrojů - Vliv tepelného dělicího procesu na vlastnosti materálu a nastavení pro optimální vedení procesu)

Číslo 9/10

 • Schweißen und Schneiden 2009 - Im tiefen Tal der Wirtschaftskrise

 • (Svařování a řezání 2009 - V hlubokém údolí hospodářské krize)

 • Der Lichtbogen als Sensor für die Prozessqualität beim Laserstrahl-MSG-Hybridprozess (Teil 2)

 • (Oblouk jako senzor kvality procesu při svařování hybridním procesem laser-MSG (Díl 2))

 • Potenzial optischer Dehnungsfeldmessung zur Charakterisierung der Eigenschaften von Widerstandspunktschweißverbindungen

 • (Potenciál optického měření pole prodloužení pro charakteristiku vlastností spojů svařených odporově bodově)

 • Ermittlung von Wasserstoffgehalten an Lichtbogenbolzenschweißungen mit Keramikringen und deren Einfluss auf die Schweißqualität

 • (Zjišťování obsahů vodíku ve obloukových svarech svorníků s keramickými kroužky a jejich vliv na kvalitu svarů)

Číslo 10/10

 • Entwicklung eines kostengünstigen Schweißkopfführungssystems für das automatisierte MSG-Schweißen von Aluminiumlegierungen

 • (Vývoj nákladově příznivého systému vedení svařovací hlavy pro automatizované MSG-svařování slitin hliníku)

 • Eigenschaftsprofil schnell gehärteter Klebverbindungen unter zyklischer Belastung

 • (Profil vlastností rychle vytvrzovaných lepených spojů při cyklickém zatěžování)

 • TIM TWIN SPOT - Neues Verfahren zum Widerstandspunktschweißen von Zwei- und Mehrblechverbindungen an Werkstoffkombinationenunterschiedlicher Blechdicke

 • (TIM TWIN SPOT - nový proces odporového bodového svařování dvoj- a vícenásobných svazků materiálových kombinací různých tlouštěk plechů)

Číslo 11/10

 • Wärmearmes Laserstrahllöten verzinkter Stähle mittels niedrigschmelzender Lotwerkstoffe

 • (Tepelně úsporné laserové pájení pozinkovaných ocelí pomocí nízkotavitelných pájek)

 • Optimierung der Buckelgeometrie für das Widerstandsschweißen an neuentwickelten höher- bis höchstfesten Stahlwerkstoffen

 • (Optimalizace geometrie výstupků pro odporové svařování nově vyvinutých ocelí vyšší a nejvyšší pevnosti)

 • Niedrigschmelzende Aluminiumhartlote aus dem System Al-Si-Zn

 • (Nízkotavitelné hliníkové tvrdé pájky ze systému Al-Si-Zn)

Číslo 12/10

 • Festigkeit von mit großem Luftspalt verschweißten Stößen von Schiffssektionen

 • (Pevnost styků svařených s velkou mezerou na lodních sekcích)

 • Entwicklung einer Technologie zum Fügen bei niedrigen Temperaturen durch Kombination von Größeneffekten und exothermen Reaktionen

 • (Vývoj technologie pro spojování při nízkých teplotách pomocí kombinace velikostních efektů a exotermních reakcí)

 • Untersuchungen zum Widerstandspunktschweißen von Stahlfeinblechen mit Bezug auf einen normierten Werkstofffreigabeprozess

 • (Výzkumy odporového bodového svařování ocelových jemných plechů ve vztahu k normativnímu procesu materiálového vstupu)

Zpět na welding.czlogo welding.cz