123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 05/02/2010

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 2009

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1/09

 • Bruchverhalten von Widerstandspunktschweißungen an hoch- und höherfesten Stahlblechen
  (Lomové chování odporových bodových svarů na oceli s vyšší a vysokou pevností)

 • Punktschweißkleben hochfester Stahlfeinbleche – Einflüsse auf den Prozess sowie die Klebstoff- und Verbindungseigenschaften
  (Lepení bodových svarů vysoko pevných jemných plechů - Vlivy na proces a dále vlastnosti lepidel a spojů)

Číslo 2/09

 • Die Elektronenstrahlgeometrie – Definition, Vermessung und Bedeutung für den Schweißprozess
  (Geometrie elektronového paprsku - Definice, měření a význam pro svařovací proces)

 • Optische Messung und reglungstechnische Steuerung der Drahtvorschubgeschwindigkeit beim Schweißen
  (Optické měření a regulačně-technické řízení rychlosti podávání drátu při svařování)

 • Entwicklung eines Konstruktionssystems für Punktnähte auf der Basis von Spannungen
  (Vývoj konstrukčního systému pro bodové spoje na bázi pnutí)

Číslo 3/09

 • Rührreibschweißen von Stahl und Stahl-Werkstoffkombinationen mit lokaler induktiver Erwärmung
  (Svařování třením s posuvem oceli a oceli v kombinaci s materiály při lokálním indukčním ohřevu)

 • Qualifizierung des MAG-Impulsschweißverfahrens für den Pipelinebau
  (Kvalifikace MAG-impulzního svařovacího procesu stavbu produktovodů)

 • Echtzeit-Spektralregler für Impulsschweißmaschinen
  (Spektrální regulátor reálného času pro impulzní svařovací stroje)

Číslo 4/09

 • Untersuchungen zum strahlschweißtechnischen Fügen von artfremden metallischen Werkstoffkombinationen
  (Výzkum technického spojování paprskem materiálově různých kombinací kovovových materiálů)

 • Verbesserung der Schwingfestigkeit von Schweißund Lötverbindungen durch eine prozessoptimierte Gestaltung der Nahtgeometrie
  (Zlepšování pevnosti na únavu svařovaných a pájených spojů pomocí procesně optimalizované formy geometrie spoje)

 • Untersuchungen zur gezielten Gefügeeinstellung beim gepulsten Laserstrahl-Mikroschweißen von Kupfer-Aluminium-Verbindungen
  (Výzkum cíleného uspořádání struktury při pulzním mikrosvařování laserovým paprskem)

Číslo 5/09

 • Verhalten dynamisch beanspruchter Klebverbindungen
  (Chování dynamicky namáhaných lepených spojů)

 • Bessere Umformeigenschaften und Belastbarkeit von Karosseriebauteilen durch lokales Laserstrahlverfestigen
  (Lepší tvářecí vlastnosti a zatížitelnost stavevebních dílů karoserie pomocí lokálního zpevnění laserovým paprskem)

 • Widerstandspunktlöten von höherfesten und austenitischen Stahlfeinblechen
  (Bodové pájení odporem jemných plechů z oceli s vyšší pevností a austenitických)

Číslo 6/09

 • Beurteilung und Beeinflussung von Magnetfeldexpositionen beim Widerstandsschweißen
  (Posuzování a ovlivňování expozice magnetického pole při odporovém svařování)

 • Untersuchungen zur Oberflächenreinigung beim Lichtbogenschweißen von Aluminiumlegierungen mit nichtabschmelzender Elektrode
  (Šetření k čištění povrchu při obloukovém svařování hliníkových slitin pomocí netavicí se elektrody)

Číslo 7/09

 • Entwicklung von lötgerechten Konstruktions und Verfahrensstrategien/-empfehlungen zum Fügen von temperierbaren Werkzeugen mittels Hochtemperaturlöten
  (Vývoj pro pájení vhodných konstrukcí a výrobních strategií/doporučení pro spojování temperovatelných nástrojů pomocí vysokoteplotního pájení)

 • Detektion von Verunreinigungen beim bleifreien Wellen- und Selektivlöten und deren Auswirkungen auf die Lötstelle
  (Detekce nečistot při bezolovnatém pájení ve vlnách i selekci a jejich působení na pájené místo)

Číslo 8/09

 • MSG-Löten mit Fülldrähten zur Steigerung der Festigkeitseigenschaften am Beispiel höherfester Stahlwerkstoffe
  (MSG-pájení trubičkovými dráty pro zvýšení pevnostních vlastností na příkladu ocelových materiálů vyšší pevnosti)

 • Untersuchung des Versagensverhaltens von stanzgenieteten, widerstandspunkt- und laserstrahlgeschweißten Verbindungen aus Aluminiumwerkstoffen im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Schwingfestigkeit
  (Výzkum podmínek selhání nýtovaných, odporově bodově svařovaných a laserovým paprskem svařovaných spojů na hliníkových materiálech s ohledem na srovnatelnost pevnosti na únavu)

 • Entwicklung einer Fügetechnologie zum Herstellen von Mischverbindungen mit Titanwerkstoffen bei niedrigen Temperaturen
  (Vývoj spojovací technologie pro výrobu smíšených spojů s titanovými materiály při nízkých teplotách)

Číslo 9/09

 • Wertschöpfung und Arbeitsplätze durch Fügetechnik in Deutschland und in Europa
  (Vytváření hodnoty a pracovní místa pomocí spojovací techniky v Německu a v Evropě)

 • Schweißen und Schneiden 2008 – Die globale Wirtschaftskrise klopft an
  (Svařování a řezání 2008 - Globální hospodářská krize klepe..)

 • Einfluss der Spannelementgeometrie beim Hochfrequenzschweißen von höchstfesten Stählen
  (Vliv geometrie upínacích prvků při vysokofrekvenčním svařování vysokopevných ocelí)

 • Wirbelstromtechnik – ein neues Verfahren zur Detektion von Nullspaltfugen beim Laserstrahlschweißen
  (Technika vířivých proudů - nová metoda pro detekci nulových spár při svařování laserovým paprskem)

 • Einige Fallstudien über Schadensfälle und Fertigungsprobleme mit schweiß- und schneidtechnischem Bezug aus der Laborpraxis des Gasturbinenbaus
  (Několik studií případů škod a výrobních problémů z laboratorní praxe spojených se svařováním a řezáním ve výrobě plynových turbin)

 • Schleusen-Rundtakt-Elektronenstrahlschweißen von Getriebekomponenten
  (Svařování elektronovým paprskem v kruhovém taktu komponentů pohonů)

 • Metallische Funktionsbauteile im Mikromaßstab durch einstufiges Laserstrahlmikroauftragschweißen
  (Kovové funkční prvky v mikroskopickém měřítku pomocí jednostupňového mikronavařování laseovým paprskem)

Číslo 10/09

 • Der Lichtbogen als Sensor für die Prozessqualität beim Laserstrahl-MSG-Hybridprozess (Teil 1)
  (Oblouk jako senzor kvality procesu při hybridním procesu laserový paprsek-MSG - Díl 1)

 • Orbitalreibschweißen von metallischen Werkstoffen und Mischverbindungen an nichtrotationssymmetrischen Verbindungsquerschnitten
  (Orbitální svařování třením kovových výrobních materiálů a smíšených spojích na nerotačně symetrických spojovaných průřezech)

Číslo 11/09

 • Zusammenhänge zwischen den thermischen und prozesstechnischen Eigenschaften von Flussmitteln und der Porenbildung in Lötstellen
  (Souvislosti mezi termickými a procesně technickými vlastnostmi tavidel a tvorbou pórů v pájených místech)

 • Widerstandspunktschweißen von hoch- und höchstfesten beschichteten ferritischen Stählen mit hochlegierten austenitischen CrNi-Stählen
  (Odporové bodové svařování vysokopevných a vysokopevných povrchově ošetřených feritických ocelí s vysokolegovanými austenickými CrNi ocelemi)

 • Festigkeit von wärmearm gefügten Verbindungen unter zyklischer Belastung
  (Pevnost nízkotepelně spojovaných spojů při cyklickém namáhání)

Číslo 12/09

 • Grundursachen von Ablösungen (Disbonding)in austenitisch-ferritischen Mischverbindungen und vorbeugender Lösungsansatz
  (Základní příčiny oddělování (Disbonding) ve smíšených spojích austeniticko-feritických a složení preventivního roztoku)

Zpět na welding.czlogo welding.cz