123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 21/01/2009

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 2008

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1/08

 • Der Integrale Ansatz – eine Methode zur Optimierung des Betriebsverhaltens und der Schweißbarkeit einer Flugzeugrumpfstruktur
  (Integrovaný přístup - metoda pro optimalizaci provozního chování a svařitelnosti trupu letadla)

 • Anwendungsmöglichkeiten der Radarsensorik beim Metall-Schutzgasschweißen
  (Možnosti použití radarové senzoriky při MSG-svařování)

Číslo 2/08

 • Entwicklung galvanisch hergestellter Hochtemperaturlotbeschichtungen, -drähte und -folien
  (Vývoj galvanicky zhotovených vysokoteplotních pájkových pokrytí drátů a folií)

 • Qualitätssicherung durch Online-Prozessdiagnostik
  (Zabezpečení kvality pomocí online diagnostiky procesu)

 • Verbesserung der Heißrisssicherheit beim Schweißen von Nickel-Basislegierungen durch UP-Kaltdrahtschweißverfahren
  (Zlepšení bezpečnosti proti trhlinám za tepla slitin na bázi niklu pomocí studeného drátu při svařování pod tavidlem)

Číslo 3/08

 • FEM-Simulation von mechanisch gefügten Verbindungen unter Crashbelastung
  (FEM-simulace mechanicky vytvořených spojů při nárazovém zatížení)

 • Optimierung der Schweißparameter beim Nd:YAG-Laserstrahl-MSG-Hybridschweißen von Aluminiumlegierungen
  (Optimalizace svařovacích parametrů při hybridním svařování Nd:YAG-laserem + MSG hliníkových slitin)

 • Hydrodynamische Prozessanalyse beim Laserstrahl-MSG-Hybridschweißverfahren – Teil 3: Prozesssimulation und Vergleich mit Schweißversuchen
  (Hydrodynamická procesní analýza při hybridním svařování laserem + MSG - Díl 3: Simulace procesu a porovnání se svařovacími zkouškami)

Číslo 4/08

 • Untersuchung der Einflüsse von Substratrauheit und Spritzwerkstofffraktionierung auf die Haftung thermisch gespritzter Schichten
  (Výzkum vlivů drsnosti substrátu a frakcionalizace nástřikového materiálu na adhezi žárově stříkaných vrstev)

 • Entwicklung einer kostengünstigen und hoch verschleißbeständigen Eisenbasislegierung zum Auftragschweißen
  (Vývoj nákladově příznivé a vysoce odolné proti opotřebení slitiny na bázi železa pro navařování)

 • Entwicklung einer Ultraschallprüftechnik zur Qualitätsbewertung von Bolzenschweißverbindungen
  (Vývoj ultrazvukové zkušební techniky pro hodnocení kvality při přivařování svorníků)

 • Untersuchung zur Stahlträgerverformung durch Aufschweißen von Verbundmitteln
  (Výzkum deformací ocelových nosníků pomocí přivařování spojovacích prostředků)

Číslo 5/08

 • Optimierung der Schweißraucherfassung an MSG-Absaugbrennern
  (Optimalizace zachycování svařovacích dýmů na MSG-odsávacích hořácích)

 • Einsatz und Optimierung von Haftklebstoffsystemen zur Verbesserung der Prozesssicherheit und der Verbindungseigenschaften beim Laserstrahlschweißen von Überlappnähten
  (Použití a optimalizace lepicích systémů pro zlepšení bezpečnosti procesu a vlastností spojů při laserovém svařování přeplátovaných spojů)

 • Entwicklung einer Online-Schichtdickenmessung für das Plasmaspritzen von Keramik auf Basis einer Wirbelstromsensorik
  (Vývoj online-měření tloušťky vrstvy při plazmovém nástřiku keramiky na bázi senzoriky vířivých proudů)

 • Engspaltschweißen – Ein Prinzip für drei Verfahren
  (Svařování do úzké spáry - Princip pro tři procesy)

Číslo 6/08

 • Qualifizierung zerstörungsfreier Prüfverfahren hinsichtlich ihrer Eignung zur Charakterisierung laserstrahlgeschweißter Überlappverbindungen an Stahl
  (Kvalifikace nedestruktivních zkušebních metod s ohledem na jejich vlastnosti pro charakterizaci laserově svařovaných přeplátovaných spojů na oceli)

 • Einfluss von Gasschläuchen auf die Feuchte-, Wasserstoff- und Sauerstoffproblematik in Schutzgasschweißprozessen
  (Vliv hadic pro vedení plynů na problematiku vlhkosti, vodíku a kyslíku v procesech svařování v ochranných plynech)

 • Praxisbezogenes „analyserichtiges“ Probenahmeverfahren zur Messung der Schweißrauchkonzentration im Atembereich der Schweißer
  (V praxi použitelný "anylyticky správný" způsob odběru vzorků pro měření koncentrací svařovacích dýmů v oblasti dýchání svářečů)

 • Entwicklung einer Online-Schichtdickenmessung für das Plasmaspritzen von Keramik auf Basis einer Wirbelstromsensorik
  (Vývoj online-měření tloušťky vrstev při plazmovém stříkání keramiky na bázi senzoriky vířivých proudů)

Číslo 7/08

 • Heißrisse beim gepulsten Laserstahlschweißen von CrNi-Stählen - Heißrisstests und Vermeidung durch vordeponierte Spritzschichten
  (Trhliny za tepla při pulzním laserovém svařování CrNi-ocelí - Testy trhlin za tepla a zabraňování pomocí předem položených nástřikových vrstev)

 • Welche Vorteile bringt die Anwendung von Zwischenimpulsen beim MSG-Impulslöten von zinkbeschichteten Blechen an Kehlnähten im Überlappstoß?
  (Jaké přednosti přináší použití mezipulzů při MSG-impulzním pájení pozinkovaných plechů na koutových spojích s přeplátováním)

 • Nickelbasis-Standardlote mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit für korrosiv belastete Bauteile
  (Standardní pájky na bázi niklu se zlepšenou odolností proti korozi pro korozně zatížené konstrukční díly)

 • Fixierung von lackierten Bauteilen während der Klebstoffaushärtung
  (Fiksace lakovaných dílů během vytvrzování lepidla)

 • Kleben dünnwandiger Bauteile aus textilbewehrtem Beton
  (Lepení tenkostěnných dílů z textilně obohaceného betonu)

 • Schweißersiderofibrose und Prävention
  (Siderozní fibroza svářečů a její prevence)

Číslo 9/08

 • Schweißen und Schneiden 2007 - Schweißtechnik von Konjunkturschwäche kaum beeindruckt
  (Svařování a řezání v roce 2007 - Pokles konjunktury svařovací techniky téměř neovlivnil)

 • Stand der Entwicklung einer Aufsatzdüse für das MAG-Doppelgasschweißen
  (Stav vývoje nástavné dýzy pro MAG-dvojplynové svařování)

 • Schweißrauchemissionsmessungen an modernen Schutzgasschweißverfahren
  (Měření emisí svařovacích dýmů při moderních procesech svařování v ochranných plynech)

 • Leistungsmerkmale der Schweißstruktursimulation
  (Výkonové pozoruhodnosti simulace svařovacích struktur)

 • Steigerung der Leistungsfähigkeit des Plasmastichlochschweißens von Baustahl durch die diskontinuierliche Zuführung des Plasmagasstroms
  (Zvyšování výkonnosti plazmového děrového svařování konstrukčních ocelí pomocí přerušovaného přivádění proudu plazmového plynu)

Číslo 10/08

 • Übertragbarkeit der Prozessparameter auf Anlagen unterschiedlicher Bauart beim Herstellen von "Tailored Blanks" mittels Rührreibschweißen
  (Přenosnost parametrů procesu u zařízení rozdílné konstrukce při výrobě "Tailored Blanks" pomocí svařování třením s posuvem)

 • Auftraggelötete Verschleißschutzsysteme für Titanlegierungen
  (Pájením nanášené systémy ochrany proti opotřebení pro slitiny titanu)

 • Beurteilung des Nahtvorbereitungseinflusses einer laserstrahlgeschweißten T-Stoß-Verbindung auf die Erstarrungsrissempfindlichkeit anhand des LT-Tests
  (Posuzování vlivu přípravy spojů laserově svařovaného T-spoje na citlivost ke vzniku trhlin při tuhnutí na základě LT-testu)

 • Berichtigung
  (Oprava)

Číslo 11/08

 • Entwicklung und Charakterisierung von plasma- und hochgeschwindigkeitsflammgespritzten, endkonturnahen, nachbearbeitungsreduzierten Schichten aus feinfraktionierten Pulvern
  (Vývoj a charakterizace plazmového a vysokorychlostního plamenového stříkání, přibližování ke koncovým obrysům, vrstvy s redukovaným dokončovacím opracováním z jemně frakcionovaných prášků)

 • Schweißrauchemissionen aus neuen Hochleistungs-Schweiß- und MSG-Lötprozessen
  (Emise svařovacích dýmů z nových vysokovýkonných svařovacích a MSG-pájecích procesů)

Číslo 12/08

 • Qualitätsbeurteilung von Bolzenschweißverbindungen mit Hubzündung durch Prozessüberwachung
  (Hodnocení kvality spojů při přivařování svorníků se zapálením odtržením pomocí monitorování procesu)

 • Plastisches Fügen von Mischverbindungen mit speziell konturierter Kegelgeometrie
  (Plastické spojování smíšených spojů pomocí speciálně konturované kuželové geometrie)

Zpět na welding.czlogo welding.cz