123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 27/02/2008

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 2007

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1/07

 • Laserstrahl-MIG-Hybridschweißen von Aluminiumund Magnesiumlegierungen
  (Hybridní svařování laserom + MIG hliníkových a hořčíkových slitin)
 • Eigenspannungen in Schweißverbindungen – Teil 2: Bewertung von Eigenspannungen
  (Vnitřní pnutí ve svarových spojích - Díl 2: Hodnocení vnitřních pnutí)

Číslo 2/07

 • Glaslöten – eine anspruchsvolle Fügetechnik nicht nur für die Hochtemperatur-Brennstoffzelle
  (Skelné pájení - náročná spojovací technika nejen pro vysokoteplotní palivové články)
 • Anwendung des Konzepts der Mikrostützwirkung zur Bewertung der Schwingfestigkeit von Schweißverbindungen der Magnesiumknetlegierung AZ31
  (Použití koncepce mikropodpůrného působení pro hodnocení pevnosti na únavu svarových spojů hořčíkové slitiny AZ31)

Číslo 3/07

 • Nahtgeometrie beim Nd:YAG-Laserstrahl-MSGHybridschweißen von Aluminiumlegierungen
  (Geometrie spoje při hybridním Nd:YAG-laserovém + MIG-svařování hliníkových slitin)
 • Charakterisierung und Qualifizierung hoch carbidhaltiger Verschleißschutzbeschichtungen für den Einsatz unter stark korrosiven Bedingungen
  (Charakterizace a kvalifikování nánosů odolných proti opotřebení s vysokým obsahem karbidů pro použití za silně korozních podmínek)
 • Nanotechnologie – Innovationspotenzial und Herausforderungen für die Fügetechnik
  (Nanotechnologie - Inovační potenciál a výzva pro spojovací techniku)

Číslo 4/07

 • FEM-Simulation von laserstrahlgeschweißten Stahlbauteilen unter Crashbelastung
  (FEM-simulace laserově svařovaných ocelových konstrukčních dílů při lomovém zatížení)
 • Schweißen und Löten mit niedrigschmelzenden Zusatzwerkstoffen
  (Svařování a pájení nízkotavitelnými přídavnými materiály)
 • Empirisch-statistische Modelle der Nahtgeometrie beim Nd:YAG-Laserstrahl-MSG-Hybridschweißen von Aluminiumlegierungen
  (Empiricko-statistické modely geometrie spojů při hybridním Nd:YAG-laserovém + MIG-svařování hliníkových slitin)

Číslo 5/07

 • Magnesium-Mischverbindungen – Vergleichende Untersuchungen zwischen Löten, Kleben und mechanischem Fügen
  (Hořčíkové smíšené spoje - Srovnávací výzkum mezi pájením, lepením a mechanickým spojováním)
 • Hochtemperaturlöten als Reparaturverfahren zur Erweiterung der Lebensdauer einkristalliner Turbinenkomponenten
  (Vysokoteplotní pájení jako opravářský proces pro zvýšení životnosti jednokrystalických komponentů turbin)
 • Fertigungstechnische Aspekte beim Diffusionsschweißen innenkonturierter Bauteile im industriellen Umfeld
  (Výrobně technické aspekty při difusním svařování vnitřně konturovaných konstrukčních dílů v průmyslovém prostředí)
 • Eigenschaften von Nickelbasislötverbindungen von Diamant mit Stahl für Diamantschleifwerkzeuge
  (Vlastnosti pájených spojů na bázi niklu diamantů s ocelí pro diamantové brusné nástroje)
 • Hydrodynamische Prozessanalyse beim Laserstrahl- MSG-Hybridschweißen – Teil 1: Nahtgeometrie
  (Hydrodynamická procesní analýza při hybridním svařování laser/MSG - Díl 1: Geometrie spoje)

Číslo 6/07

 • Fügen von Stahl-Aluminium-Mischverbindungen mit energiereduzierten MSG-Verfahren und Zusatzwerkstoffen auf Aluminium- und Zinkbasis
  (Spojování smíšených spojů ocel-hliník energeticky redukovaným procesem MSG a přídavnými materiály na bázi hliníku a zinku)
 • Anwendung der Plasma-MIG-Technologie beim Fügen verzinkter Stahlwerkstoffe
  (Použití technologie plazma-MIG při spojování pozinkovaných ocelových materiálů)
 • Untersuchung qualitätsbestimmender Einflussgrößen von auf einer Fräsmaschine rührreibgeschweißten AlMg0,7Si-Strangpressprofilen
  (Vyšetřování kvalitu určujících velikostí vlivů při svařování třením s posuvem protlačovaných profilů z AlMg0,7Si na frézovacím stroji)
 • Prozessporen beim Nd:YAG-Laserstrahl- MSG-Hybridschweißen von Aluminiumlegierungen – Teil 1: Parametereinflüsse
  (Procesní pórovitost při hybridním svařování Nd:YAG-laserem + MSG hliníkových slitin - Díl 1: Vlivy parametrů)

Číslo 7/07

 • Eigenspannungen in Schweißverbindungen – Teil 3: Verringerung von Eigenspannungen
  (Vnitřní pnutí ve svarových spojích - Díl 3: Zmenšování vnitřních pnutí)
 • Berechnung und Messung von Eigenspannungen an Aluminiumschweißverbindungen
  (Výpočet a měření vnitřních pnutí na hliníkových svarových spojích)
 • Experimentelle Möglichkeiten der WSG-Lichtbogenanalyse
  (Experimentální možnosti WSG-analýzy oblouku)
 • Dynamische Rückwirkungen zwischen Drehstrom- Asynchronmotoren und Widerstandsschweißmaschinen zum Punkt- und Buckelschweißen
  (Dynamické zpětné účinky mezi střídavými asychronními motory a odporovými svařovacími stroji pro bodové a výstupkové svařování)
 • Pilotstudie zum Einsatz neuartiger nichtinvasiver Untersuchungsmethoden zur Frühdiagnostik adverser Atemwegseffekte bei Schweißern
  (Pilotní studie pro použití novodobých neinvazivních vyšetřovacích metod pro včasnou diagnostiku nepříznivých efektů dýchacích cest u svářečů)

Číslo 9/07

 • Schweißen und Schneiden 2006 – Inländischer Aufschwung beflügelt Branche
  (Svařování a řezání 2006 - Vnitrostátní vzestup povzbuzuje obor)
 • Lichtbogensensorsystem zum MSG-Engspaltschweißen mit Bandelektrode und magnetischer Auslenkung des Lichtbogens
  (Obloukový senzorový systém pro MSG-svařování do úzké spáry páskovou elektrodou a magnetickým vychylováním oblouku)
 • Potenziale des robotergestützten Rührreibschweißens am Beispiel der Luftfahrt
  (Potenciály robotem podporovaného svařování třením s posuvem na příkladu letectví)
 • Hochfrequentes Strahlpendeln zur Erhöhung der Prozessstabilität beim Laserstrahlschweißen von Aluminiumlegierungen
  (Vysokofrekvenční kývání paprskem pro zvýšení stability procesu při laserovém svařování slitin hliníku)
 • Hydrodynamische Prozessanalyse beim Laserstrahl- MSG-Hybridschweißen – Teil 2: Aufmischung
  (Hydrodynamická analýza procesu při hybridním svařování laserem a MSG - Díl 2: Promíchávání)

Číslo 10/07

 • Definition und Ermittlung der für die Mikroapplikation von Klebstoffen kritischen rheologischen Eigenschaften
  (Definice a zjišťování rheologických vlastností kritických pro mikroaplikace lepidel)
 • Ultraschallschweißen von Aluminiumlitzen
  (Ultrazvukové svařování hliníkových šňůr)
 • Prozessporen beim Nd:YAG-Laserstrahl-MSG-Hybridschweißen von Aluminiumlegierungen - Teil 2: Strategie zu ihrer Vermeidung
  (Procesní póry při hybridním svařování Nd:YAG-laserem + MSG slitin hliníku - Díl 2: Strategie pro jejich zabraňování)

Číslo 11/07

 • Numerische Eigenspannungsermittlung an einer einlagig geschweißten Stumpfnaht mit anschließender UIT-Behandlung
  (Numerické zjišťování vlastních pnutí na tupém spoji svařeném v jedné vrstvě s následujícím UIT-ošetřením)
 • Untersuchungen zum Hochgeschwindigkeits-Drahtflammspritzen
  (Výzkumy vysokorychlostních nástřiků plamenem pomocí drátu)
 • Gefügeverbesserung im Schweißgut beim Nd:YAG-Laserstrahl-MSG-Hybridschweißen von Aluminiumlegierungen
  (Zlepšování struktury při hybridním svařování Nd:YAG-laseru + MSG slitin hliníku)

Číslo 12/07

 • Einsatz von Flachdrahtelektroden beim vollmechanisierten MSG-Schweißen von höherfesten Feinkornbaustählen
  (Použití plochých drátových elektrod při plně mechanizovaném MSG-svařování jemnozrnných konstrukčních ocelí s vyšší pevností)
 • Plasma-MIG-Prozesssimulation unter applikativen Aspekten
  Simulace plazma-MIG procesu za aplikačních aspektů)
 • Methoden der Schweißverzugssimulation für die Anwendung in der Automobilindustrie
  (Metody simulace zbocení svarků pro použití v automobilovém průmyslu)

Zpět na welding.czlogo welding.cz