123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/06/2007

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 2006

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1/06

 • Kondensator-Entladungsschweißen zum punktförmigen Verbinden von Magnesiumwerkstoffen
  (Kondenzátorové vybíjecí svařování pro bodové spoje hořčíkových materiálů)
 • Metall-Inertgasschweißen von Aluminium mit gepulster Schutzgaszufuhr
  (WIG-svařování hliníku s pulzním přívodem ochranného plynu)
 • Lichtbogenfügen und Umformen von Verbindungen aus Stahl und Aluminium
  (Obloukové spojování a tváření spojů z oceli a hliníku)
 • Prozesssicheres Kleben von Rundsteckverbindungen aus metallischen Werkstoffen unter rauen Fertigungsbedingungen
  (Procesně spolehlivé lepení válcových čepových spojů z kovových materiálů v drsných výrobních podmínkách)

Číslo 2/06

 • Kriechverhalten von laserstrahlgeschweißten P92-Blechen in unterschiedlichen Wärmebehandlungs- und Schweißzuständen bei 600°C
  (Chování při creepu laserově svařovaných P92-plechů při rozdílných stavech tepelného zpracování a svařování při 600 oC)
 • Einsatzpotenzial des Hochdruckwasserstrahls für die Bearbeitung von Leichtmetall-Verbundwerkstoffen
  (Potenciál nasazení vysokotlakého vodního paprsku pro zpracování spojovacích materiálů lehkých kovů)
 • Weiterentwicklung des Hochtemperaturlötens mit Ledeburitloten
  (Další vývoj vysokoteplotního pájení s ledeburitovými pájkami)

Číslo 3/06

 • Laserstrahldispergieren von SiC in Aluminiumlegierungen zum partiellen Verschleißschutz
  (Dispersace SiC v hliníkových slitinách pomocí laserového paprsku za účelem částečné ochrany proti opotřebení)
 • Kombination des Reibschweißens und Umformens zu einem neuen Hybridfertigungsverfahren
  (Kombinace svařování třením a tváření pro získání nového hybridního výrobního procesu)
 • Lokale Plastifizierung zur Erhöhung der Schwingfestigkeit von Punktschweißverbindungen an hochfesten Stahlfeinblechen
  (Místní plastifikace pro zvýšení pevnosti na únavu bodových svarových spojů na vysoko pevnostních ocelových jemných plechách)

Číslo 4/06

 • MSG-Auftragschweißen mit Flachdrahtelektroden
  (MSG-navařování plochými drátovými elektrodami)
 • Untersuchung innovativer Geräte zur Qualitätssicherungh beim Widerstandspunktschweißen
  (Výzkum inovačních přístrojů pro zabezpečení kvality při bodovém odporovém svařování)
 • Technologie zum Herstellen von Werkzeugen zum Mikrospritzgießen durch Diffusionsschweißen
  (Technologie výroby nástrojů pro mikrostříkání a mikrolití pomocí difuzního svařování)

Číslo 5/06

 • Untersuchung der metallurgischen Grunglagen zum Pulver-Plasmaverbindungsschweissen dünner Aluminiumbleche
  (Výzkum metalurgických základů pro práškové plazma spojovací svařování tenčích hliníkových plechů)
 • Modifikation des Elektroschlackeprozesses eröffnet Möglichkeiten beim Auftragschweissen
  (Modifikace elektrostruskového procesu otevírá možnosti při navařování)
 • Eigenspannungsreduzierende Maßnahmen für flächige Lötverbindungen in der Microsystemtechnik
  (Opatření snižující vnitřní pnutí při plošných pájených spojích v mikrosystémové technice)
 • Metall-Inertgasschweissen von Aluminium mit gepulster Schutzgas zufuhr
  (Svařování v inertních plynech hliníku s pulzním přívodem plynu)

Číslo 6/06

 • Laserstrahlschweißen von Mehrblechverbindungen aus beschichteten Dünnblechen
  (Laserové svařování vícevrstvých spojů z povrchově upravených tenkých plechů)
 • Schmelzbadinstabilitäten beim Elektronenstrahlschweißen von Grobblechen
  (Stability tavné lázně při elektronovém svařování hrubých plechů)
 • Elektronenstrahlschweißen metallischer Werkstoffkombinationen
  (Elektronové svařování kovových materiálových kombinací)
 • Untersuchung der Messmethoden und Überwachung der Ozonemissionen beim Schweißen
  (Výzkum měřicích metod a monitorování emisí ozonu při svařování)

Číslo 7/06

 • Strukturbildung in der Schweißnaht beim Vibrationsschweißen
  (Vytváření struktury ve svarovém spoji při vibračním svařování)
 • Widerstandsschweißen lackierter Stahlbleche
  (Odporové svařování lakovaných ocelových plechů)
 • Korrosion von Magnesiumschweißverbindungen
  (Koroze hořčíkových svarových spojů)

Číslo 8/06

 • Eigenspannungsreduzierende Maßnahmen für flächige Lötverbindungen in der Mikrosystemtechnik
  Opatření vedoucí ke snížení vnitřních pnutí při plošných spojích v technice mikrosystémů)
 • Schwingfestigkeitsverhalten von hochfrequenzgeschweißten Aluminiumknetlegierungen
  Chování v odolnosti na únavu vysokofrekvenčně svařovaných hliníkových protlačovaných slitin)

Číslo 9/06

 • Schweißen und Schneiden 2005 - Phase der Konsolidierung
  (Svařování a řezání 2005 - Fáze konsolidace)
 • Qualifizierung des Nd:YAG- und CO2-Laserstrahl-Plasma-Hybridschweißens mit pulverförmigem Zusatzstoff
  (Kvalifikace hybridního Nd:YAG- a CO2- laserového + plazmového svařování s práškovým přídavným materiálem)
 • Eigenspannungen in Schweißverbindungen – Teil 1: Ursachen der Eigenspannungsentstehung beim Schweißen
  (Vnitřní pnutí ve svarových spojích - Díl 1: Příčiny vzniku vnitřních pnutí při svařování)
 • Laserstrahlschweißen von Kunststoffen – ein technologischer Überblick
  (Laserové svařování umělých hmot - technolický přehled)

Číslo 10/06

 • Messung und Minimierung schweißtechnisch bedingter Verzüge an Profil-T-Stoßverbindungen
  (Měření a minimilizace svařováním podmíněných předností na profilových T-tupých spojích)
 • Erstarrungsverhalten und Schweißeignung austenitischer Stähle beim Laserstrahl- und Hybridschweißen
  (Chování při tuhnutí a svařitelnost austenitických ocelí při laserovém a hybridním svařování)
 • Wirtschaftlicher Leichtbau durch Rührreibschweißen
  (Hospodárné lehké konstrukce pomocí svařování třením s posuvem)
 • Verbesserung des Tragverhaltens artfremder Bolzenschweißverbindungen
  (Zlepšování nosnosti materiálově odlišných přivařovaných svorníků)
 • Ein gläsernes Prüfmuster für die automatische optische Inspektion in der Fertigung elektrischer Baugruppen
  (Skleněný zkušební vzorek pro automatickou optickou inspekci ve výrobě elektrických konstrukčních skupin)

Číslo 11/06

 • Analyse der Versagensformen beim Halbhohlstanznieten
  (Analýza forem selhání při polodutých lisovacích nýtech)
 • Niederdruckplasmavorbehandlung von Polyohenylensulfid (PPS)-Oberflächen
  (Nízkotlaké plazmové předošetření povrchu polyohenylsulfidů (PPS))
 • Entwicklung eines "Controlled-Atmosphere-Brazing"-Verfahrens zum Fügen von Aluminiumguss- und Aluminiumknetlegierungen
  (Vývoj procesu "Tvrdého pájení při řízené atmosféře" pro spojování hliníkových slitin určených pro slévání a protlačování)
 • Neue BG-Regel "Schweißrauche" (BGR 220)
  (Nová BG-pravidla "Dýmy při svařování BGR 220)

Číslo 12/06

 • Analytische Betrachtungen zum Strahlschweißen von Feinblechen mit hohen Vorschüben
  (Analytická zkoumání při svařování paprskem jemných plechů s vysokými posuvy)
 • Schweißen von Thermoplasten mit zellularer Struktur
  (Svařování termoplastů s celulární strukturou)
 • Erkennen von Beschädigungen der Sonotrode beim Ultraschallschweißen durch digitale Generatoren
  (Zjišťování poškození sonotrod při ultrazvukovém svařování pomocí digitálních generátorů)

Zpět na welding.czlogo welding.cz