123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 2005

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1-2/05

 • Direkte Berechnung von Schweißeigenspannungen in mehrlagigen HY-80-Stumpfstößen und deren Auswirkung auf das Beulverfahren von Kugelschalen
  (Přímý výpočet svařovacích vnitřních pnutí ve vícevrstvých HY-80-tupých spojích a jejich působení na proces vyboulení kulových pánví)
 • Entwicklung neuer Lote für das Hochtemperaturlöten mechanisch hoch beanspruchter Stahlkomponenten
  (Vývoj nových pájek pro vysoko teplotní pájení mechanicky vysoko namáhaných ocelových komponentů)
 • Fügeprozesssimulation - Innovative Anwendungen der Informatik
  (Modelování procesu spojování - inovační využití informatiky)
 • MSG-Engspaltschweißen an hoch festem Feinkornbaustahl der Stahlqualität S890QL mit Lichtbogensensor
  (MSG-svařování do úzké spáry na vysoko pevnostní jemnozrné konstrukční oceli kvality S890QL se světelným senzorem)
 • MAG-Tandemschweißen mit Fülldrähten von hoch legierten Chrom-Nickel-Stählen
  (MAG-tandemové svařování trubičkovými dráty vysoko legovaných chromniklových ocelí)

Číslo 3/05

 • Schweißtechnische Einflussfaktoren bei Festigkeitsnachweisen von Druckbehältern
  (Svařovací ovlivňovací faktory při pevnostním dodatečném svařování tlakových nádob)
 • Online-Beobachtungssystem zur Untersuchung, Optimierung und Überwachung des Metall-Schutzgasschweißens
  (Online-pozorovací systém pro výzkum, optimalizaci a monitorování MSG-svařování)
 • Thermisches Fügen von Werkstoffkombinationen für den Fahrzeugbau
  (Tepelné spojování materiálových kombinací při výrobě motorových vozidel)
 • Untersuchungen zur Entwicklung von Kupfer- und Nickelbasis-Zusatzwerkstoffen für den Pulver-Plasmalötprozess
  (Výzkumy pro vývoj přídavných materiálů na bázi mědi a niklu pro práškový proces plazmového pájení)

Číslo 4/05

 • Thermische Beschichtung in Verbrennungsanlagen
  (Tepelné povlaky ve spalovacích zařízeních)
 • Aktuelle Entwicklungstrends in der thermischen Spritztechnik - Eine Kurzübersicht
  (Aktuální vývojové trendy v žárové stříkací technice - krátký přehled)
 • "Thermisches Spritzen" - Konsequente Anwendung nachgewiesen
  ("Žárové stříkání" - konsekventní použití prokázáno)
 • DIN-Normen und DVS-Merkblätter im Bereich „Thermisches Spritzen“ – Konsequente Anwendung nachgewiesen
  (DIN-normy a DIN-směrnice v oblasti "Žárové stříkání" - Konsekventní použití prokázáno)
 • HVOF-Spritzen mit gasförmigen und flüssigen Brennstoffen - Philosophie und Fakten
  (HVOF-stříkání s plynnými a tekutými hořlavými látkami - filosofie a fakta)
 • Kaltgasspritzen in Serie
  (Stříkání pomocí studeného plynu v sérii)
 • Moderne Gasversorgung beim thermischen Spritzen
  (Moderní zásobování plyny při žárovém stříkání)

Číslo 5/05

 • Oxide in rührreibgeschweißten Aluminiumlegierungen
  (Oxidy v hliníkových slitinách svařovaných třením s posuvem)
 • Verbesserung der Eigenschaften von Schweißnähten durch Laserstrahlumschmelzen
  (Zlepšování vlastností svarových spojů pomocí přetavování laserovým paprskem
 • Eigenschaften von Auftragschweißnähten mit Chromgusseisenstruktur
  (Vlastnosti návarů se strukturou chromové litiny)

Číslo 6/05

 • Prozesstoleranzen des flussmittelfreien Laserstrahlschweißlötens
  (Procesní tolerance beztavidlového pájení laserovým paprskem)
 • Schweißtechnische Verarbeitung von Aluminium-Sandwich-Verbunden
  (Zpracování hliníkových sendvičových svazků svařovací technikou)
 • Erweiterung des Strukturspannungskonzepts auf Schweißverbindungen an Aluminiumkonstruktionen mit Anriss nicht am Schweißnahtübergang
  (Rozšíření koncepce strukturních pnutí na svarové spoje hliníkových konstrukcí s povrchovou trhlinou nikoliv v přechovém pásmu svaru)

Číslo 7/05

 • Verringerung der elektromagnetischen Störemissionen von Widerstandsschweißeinrichtungen durch leistungsteilinterne Maßnahmen
  (Snižování elektromagnetických rušivých emisí odporových svařovacích zařízení pomocí výkonových částečně interních opatření)
 • Untersuchungen zur schweißtechnischen Verarbeitung von siliciumbasierten Hartstoffen zur Erhöhung der Verschleißbeständigkeit
  (Výzkum technického svařovacího zpracování tvrdých materiálů na bázi křemíku s cílem zvýšení jejich odolnosti proti opotřebení)
 • Laserstrahl-MSG-Hybridschweißen - Neue Fertigungsmöglichkeiten für den Rohbau
  (Hybridní svařovací kombinace laser - MSG - Nové výrobní možnosti pro hrubé konstrukce)

Číslo 8/05

 • Einfluss von Carbidpulvern als Impfmittel und einer mechanisch-thermischen Nahtnachbehandlung auf Gefüge und mechanische Eigenschaften von Schweißnähten an Titan
  (Vliv karbidových prášků jako očkovacího prostředku a následného mechanicko-tepelného ošetření spojů na strukturu a mechanické vlastnosti svarových spojů na titanu)
 • Kleben textilbewehrter Betonbauteile
  (Lepení textilem zpevněných betonových dílů)
 • Untersuchungen zum Metall-Schutzgasschweißen mit Flachdrahtelektrode von Aluminiumwerkstoffen
  Výzkum MSG-svařování plochou elektrodou hliníkových materiálů)
 • Verlängerung der Lebensdauer von Schweißkonstruktionen aus höher festen Baustählen durch UIT-Technologie
  (Prodlužování životnosti svařovaných konstrukcí z materiálů vyšší pevnosti pomocí UIT-technologie)

Číslo 9/05

 • Wertschöpfung und Beschäftigung durch die Produktion und Anwendung von Fügetechnik
  (Zvyšování výnosnosti a zaměstnanosti produkcí a používáním spojovací techniky)
 • Schweißen und Schneiden 2004 – Schweißtechnik knüpft wieder an hohes Expansionstempo vergangener Jahre an
  (Svařování a řezání 2004 - Svařovací technika nabírá opět vysoké rozvojové tempo minulých let)
 • Variowire – eine neue Variante des MSG-Schweißens von Aluminium mit dünnen Drahtelektroden
  (Variowire - Nová varianta MIG-svařování hliníku tenkými dráty)
 • Erprobung der Durchschweißtechnik beim Lichtbogenbolzenschweißen mit Hubzündung an unterschiedlich beschichteten Stahlblechen
  (Vyzkoušení průvarové techniky při obloukovém přivařování svorníků se zapálením odtržením na různě povrchově pokrytých ocelových plechách)
 • Schutzgas- und UP-Schweißen mit Fülldrahtelektroden im Bereich geringer Blechdicken
  (Svařování v ochranných plynech a pod tavidlem trubičkovými dráty v oblasti malých tlouštěk plechů)
 • Ultraschallassistiertes Flammlöten von Aluminiumlegierungen
  (Asistence ultrazvuku při pájení plamenem slitin hliníku)
 • Pilotanlage zur Instandsetzung von Bodenplatten an Raupenfahrwerken von Tagebaugroßgeräten mittels Plasmaauftragschweißen
  (Pilotní zařízení pro udržování provozu půdních desek na pásových zařízeních strojů pro povrchové doly pomocí plazmového navařování)
 • Gezogene Magnesiumschweißdrähte zum Schweißen mit Robotern
  (Tažené hořčíkové svařovací dráty pro svařování pomocí robotů)
 • Vom chirurgischen Werkzeug bis zum abnahmepflichtigen Eisenbahnteil – Praktische Beispiele für den Einsatz des Elektronenstrahlschweißens aus einem Lohnbetrieb
  (Od chirurgického nástroje až po povinně přejímaný železniční díl - Praktické příklady použití svařování elektronovým paprskem ze závodu pracujícího na zakázku)

Číslo 10/05

 • Mikroplasmaspritzen - Ein Spritzverfahren für kleine Bauteile
  (Mikroplazmové stříkání - Proces stříkání pro malé díly)
 • Vibrationsschweißen - Die entscheidende Sekunde für die Schweißnahtqualität
  (Vibrační svařování - Rozhodující sekundy pro kvalitu svarového spoje)
 • Aluminiumschweißen: Inhalative Belastung und Prävention
  (Svařování hliníku: Inhalační zatížení a prevence)

Číslo 11/05

 • Bolzenschweißen an beschichteten Blechen im Vergleich
  (Přivařování svorníků na povrchově ošetřených plechách ve srovnání)
 • Qualitätssicherung beim Ultraschallschweißen mithilfe neuronaler Netze
  (Zabezpečování kvality při ultrazvukovém svařování za pomoci neuronálních sítí)
 • Strömungsmessungen im Schutzgasfreistrahl beim Lichtbogenschweißen
  (Měření proudění ve volném paprsku ochranného plynu při obloukovém svařování)
 • Haftungssteigerung beim Aluminiumkleben durch Lichtbogenvorbehandlung
  (Zvýšení přídržnosti při lepení hliníku pomocí předoperačního ošetření elektrickým obloukem)

Číslo 12/05

 • 16. Internationale Fachmesse "Schweißen & Schneiden" - Stand und Entwicklungstendenzen
  (16. mezinárodní veletrh "Schweissen und Schneiden" - Stav a vývojové tendence)
 • Hochfrequenzschweißen von martensitischem Warmband
  (Vysokofrekvenční svařování martenzitických pásů válcovaných za tepla)
 • Parkinsonkrankheit und Manganexposition beim Schweißen
  (Parkinsonova choroba a expozice manganem při svařování)

Zpět na welding.cz


logo welding.cz