¨
123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 2004

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1/04

 • Schweissen von Hohlstrukturen aus Hochtemperaturwerkstoffen
  (Svařování dutých struktur z materiálů pro vysoké teploty)
 • Untersuchungen zum Übergangswiderstand an blanken und beschichteten Stahlblechen
  (Výzkum přechodového odporu na holých a povlečených ocelových plechách)
 • Untersuchungen zum Widerstandpunktschweissen von neu entwickelten Feinblechen aus höher und höchst festen Stählen
  (Výzkum odporového bodového svařování nově vyvinutých jemných plechů z ocelí vyšší a nejvyšší pevnosti)

Číslo 2/04

 • Einfluss der Nahtvorbereitung und Nahtausführung auf die Schwingfestigkeit hochwertiger Aluminiumkonstruktionen
  (Vliv přípravy a provedení svaru na pevnost na únavu vysokohodnotných hliníkových konstrukcí).
 • Klebflächenvorbehandlung der Aluminiumknetlegierung EN AWAlMg3
  (Předoperační příprava lepených ploch hliníkové tvářené slitiny EN AWAlMg3)
 • Rührreibschweißen mit NC-Fräsmaschinen
  (Svařování třením s posuvem pomocí NC-frézovacích strojů)

Číslo 3/04

 • Lichtbogenbolzenschweißen mit Hubzündung für Unterwasseranwendungen
  (Obloukové přivařování svorníků se zapálením odtržením pro použití pod vodou)
 • Dosierung und Applikation ungefüllter Klebstoffe im Mikrobereich
  (Dávkování a aplikace neplněných lepidel v mikrotechnice)
 • Auswirkungen verschiedener Oberflächenausführungen von hoch legierten Massivdrahtelektroden beim Metall-Schutzgasschweißen
  (Důsledky různých provedení povrchu vysokolegovaných plných svařovacích drátů při MSG-svařování).

Číslo 4/04

 • Spritzschichten mit optimiertem Wärmeübergang für Verschleißschutzanwendungen
  (Stříkané vrstvy s optimalizovaným přechodem tepla pro použití při ochraně proti opotřebení)
 • Faserlaser mit hohen Leistungen - nach ersten Schweißversuchen sind vielfältige Vorteile für den Anwender in Aussich
  (Vláknové lasery s vysokými výkony - podle prvních svařovacích pokusů jsou pro užívatele ve výhledu mnohostranné výhody)
 • Wirtschaftlicheres Reibschweißen mit höheren Drehzahlen
  (Hospodárnější svařování třením s vyššími otáčkami)

Číslo 5/04

 • Herstellen von Titan-Aluminium- und Titan-Stahl-Verbindungen durch Diffusionsschweißen
  (Provádění titan-hliníkových a titan-ocelových spojů pomocí difuzního svařování)
 • Korrosionsverhalten von aktivgelöteten Keramik-Stahl-Verbindungen
  (Korozní vlastnosti aktivně pájených spojů keramika-ocel)
 • Löten von Aluminiumwärmetauschern
  (Pájení hliníkových výměníků tepla)
 • Neues in der Schweißtechnik 2003 - Werkstoffgrundlagen und Entwicklung von Schweißzusätzen
  (Novinky ve svařovací technice 2003 - Základy materiálu a vývoj svařovacích přídavných materiálů)

Číslo 6/04

 • Entwicklung vanadincarbidhaltiger Schweißzusatzwerkstoffe auf Nickelbasis zum Schutz gegen Verschleiß und Korrosion
  (Vývoj karbid vanadu obsahujících přídavných materiálů na bázi niklu pro ochranu proti opotřebení a korozi)
 • Computersimulation des Laserstrahlschneidens für die grenzwertorientierte Entwicklung robuster Prozesse
  (Počítačová simulace řezání laserem pro vývoj robustních procesů orientovaný na mezné hodnoty)
 • Neues in der Schweißtechnik 2003 - Fertigungsverfahren und Fertigungsmittel
  (Novinky ve svařovací technice 2003 - Výrobní procesy a výrobní prostředky)

Číslo 7/04

 • Eruptionen und Imperfektionen - Probleme beim MAG-Schweißen am Werkstoff S460M und S460ML
  (Erupce a nedokonalosti - problémy při MAG-svařování materiálů S460M a S460ML)
 • Neues in der Schweißtechnik 2003 - Fertigungsverfahren und Fertigungsmittel, Klebtechnik
  (Novinky ve svařovací technice 2003 - Výrobní procesy a výrobní prostředky, lepení)
 • Bruchmechanische Bewertung von Fehlern in Schweißverbindungen - Überarbeitete Version des Merkblatts DVS 2401
  (Hodnocení chyb ve svarových spojích pomocí lomové mechaniky - přepracovaná verze směrnice DVS 2401)

Číslo 8/04

 • Buchsenschweißen an Aluminiumwerkstoffen - eine Weiterentwicklung zum Fügen kleiner Hohlkörper mit magnetisch bewegtem Lichtbogen
  (Svařování objímek z hliníkových materiálů - pokračování vývoje spojování malých dutých těles magneticky ovládaným obloukem)
 • Thermomechanische Simulation an Aluminium zur Ermittlung temperaturabhängiger Materialkennwerte unter Berücksichtigung des Schweißens
  (Termomechanická simulace na hliníku pro zjišťování na teplotě závislých vlastností materiálu s ohledem na svařování)
 • Ermittlung von Rissentstehung und Schädigungsentwicklung an zyklisch beanspruchten Punktschweißverbindungen mittels hoch genauer Thermometrie
  (Zjišťování vzniku trhlin a vývoje škod na cyklicky namáhaných odporových bodových svarech pomocí vysoce přesné termometrie)
 • Plasmaspritztechnische Herstellung von hochwertigen Permanentmagnetschichten für die Mikrosystemtechnik
  Výroba plazmovým stříkáním vysokohodnotných permanentně magnetických vrstev pro mikrotechnické systémy)

Číslo 9/04

 • Schweißen und Schneiden 2003 - Wachstum verlangsamt
  (Svařování a řezání 2003 - růst se zpomaluje)
 • Sichere Verbindung - Schweißen von Gusseisen mit Kugelgrafit in der Großserienfertigung
  (Spolehlivé spojování - svařování litiny s kuličkovým grafitem ve velkosériové výrobě)
 • Untersuchung zum Einfluss einer Temperaturbelastung auf das Verhalten von Strukturklebungen
  (Výzkum vlivu teplotního zatížení na chování strukturních lepených spojů)
 • Mechanische Fügetechnik für die Mischbauweise - Teil 1: Systemoptimierungen
  (Mechanická technika spojování pro pro smíšené konstrukce - Díl 1: Systémová optimilizace)

Číslo 10/04

 • Plasmaschneiden - ein wirtschaftliches Verfahren für unlegierte und niedrig legierte Stähle
  (Řezání plazmou - hospodárný způsob pro nelegované a nízkolegované ocele)
 • Mechanische Fügetechnik für die Mischbauweise - Teil 2: Neuartige Fügeverfahren
  (Mechanická spojovací technika pro smíšené konstrukční způsoby - Díl 2: Nodobé spojovací způsoby)
 • Überwachungssystem zur Online-Kontrolle von MSG-Schweißprozessen auf Basis akustischer Signale und Auswertung mittels Algorithmen zur Spracherkennung
  (Dozorový systém pro on-line kontrolu MSG-svařovacích procesů na bázi akustických signálů a vyhodnocování pomocí algoritmů pro rozlišování řeči)
 • Anwendung des Konzepts der Mikrostützwirkung zur Schwingfestigkeitsbewertung geschweißter Aluminiumverbindungen aus AlMg4,5Mn und AlMgSi1 T6
  (Použití koncepce mikrovzpěrného působení pro vyhodnocování pevnosti na únavu svařovaných spojů na hliníkových materiálech AlMg4,5Mn a AlMgSi1 T6)

Číslo 11/04

 • Berechnung des Strömungsfelds beim Kontakt-Lichtbogen-Metallschneiden unter Wasser
  (Výpočet pole proudění při kontaktním obloukovém řezání kovů pod vodou)
 • Einsatz von wärmearmen Hybridfügetechnologien zum Verbinden dünnwandiger Blechwerkstoffe
  (Použití nízkotepelných hybridních spojovacích technologií pro spojování tenkostěnných plechových materálů)
 • Bördelfalzkleben mit reaktiver Schmelzklebstoffvorbeschichtung
  (Lepení lemů s přehybem pomocí přípravného povlaku reaktivním tavným lepidlem)

Číslo 12/04

 • "easy in die Schaumzeit"
  ("Snadno do pěnové doby")
 • Schweißen höher kohlenstoffhaltiger Stähle mit dem Kondensatorentladungsschweißen und dem Mittelfrequenzschweißen
  (Svařování ocelí s vyšším obsahem uhlíku pomocí výboje kondenzátoru a pomocí střední frekvence)

Zpět na welding.czlogo welding.cz