123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 2003

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1/03

 • Metall-Inertgasschweissen von Magnesiumlegierungen
  (MIG-svařování hořčíkových slitin)
 • Parameterstudie zum Reibschweissen der intermetalischen Legierungen TiAL und Ti6Al4V
  (Studie parametrů svařování třením intermetalických slitin TiAL a Ti6Al4V)
 • Gegenwärtiger Stand und Zukunftaussichten der Sonderschweissverfahren - Teil 3: Diffusionsschweissen
  (Současný stav a výhled speciálních metod svařování - Díl 3: Difuzní svařování)

Číslo 2/03

 • Formschweissen mit MnMoNi-Legierungen für Schwerkomponenten
  (Tvarové svařování MnMoNi-slitinami na těžkých komponentech)
 • Durch kombiniertes Falzen und Kleben zu Bauteilen mit maximaler Trägfähigkeit
  (Pomocí přehýbání a lepení ke konstrukčním dílům s maximální nosností)
 • Zur Schweissbarkeit zweier auf der intermetallischen Phase Fe3Al aufgebauter Werkstoffe
  (Ke svařitelnosti dvou materiálů založených na intermetalické fázi Fe3Al

Číslo 3/03

 • Das Heizelement-Kühlelement-Schweißen - eine neue Verfahrensvariante zum Fügen von Folien
  (Svařování ohřívacích - chladicích prvků - nová varianta procesu pro spojování fólií)
 • Ultraschallschweißen von metallisch beschichteten Bauteilen in der Elektronik und Elektrotechnik
  (Ultrazvukové svařování metalicky povrchově upravených konstrukčních dílů v elektronice a elektrotechnice)
 • Vorhersage des Tragverhaltens von Clinchverbindungen unter quasistatischer Scherzugbelastung mittels eines neuronalen Netzes
  (Předpověď nosného chování clinchových spojů při kvazistatickém namáhání ve smyku tahem za pomoci neuronové sítě.)

Číslo 4/03

 • Verbesserung der Schweißbarkeit von Al-Legierungen durch Anwendung von Flussmitteln
  - Teil 1: Nahtform und Schweißnahtunregelmäßigkeiten.

  (Zlepšení svařitelnosti slitin hliníku pomocí tavidel - Díl 1: Tvar svarového spoje a jeho nepravidelnosti.)
 • Erweiterte Versagensanalyse von Clinchelementen in Mehrpunktverbindungen unter schwingender Belastung.
  (Rozšířená anylýza selhání clinchových prvků v mnohobobových spojích při zatížení na únavu.)
 • Einfluss der Gasphasenfluorierung auf Struktur und Adhäsion von ASA/PC-Blendoberflächen.
  (Vliv fluorizace plynných fází na strukturu a přídržnost ASA/PC protioslňujících povrchů.)

Číslo 5/03

 • Verbesserung der Schweißbarkeit von Aluminiumlegierungen durch Anwendung von Flussmitteln - Teil 2: Mikrogefüge, chemische und mechanische Eigenschaften, Nahtvorbereitung.
  (Zlepšení svařitelnosti slitin hliníku pomocí tavidel - Díl 2: Mikrostruktura, chemické a mechanické vlastnosti, příprava svarových ploch.)
 • Neues in der Schweißtechnik 2002 - Werkstoffgrundlagen und Entwicklung von Schweißzusätzen.
  (Novinky ve svařování 2002 - Základní materiál a vývoj přídavných materiálů.)
 • Herstellung von Cr2O3-basierten Multikomponentenpulvern durch Plasmaveredeln für duktilere Verschleißschichten
  (Výroba Cr2O3 - bazických multikomponentních tavidel pomocí plazmového zušlechťování pro tažné vrstvy podléhající opotřebení.)

Číslo 6/03

 • Einfluss der Bauteilgeometrie und der Legierungselemente auf die Schweißeignung von Stählen zum Laserstrahlschweißen.
  (Vliv geometrie konstrukčních dílů a legovacích prvků na svařitelnost ocele při laserovém svařování.)
 • Gegenwärtiger Stand und Zukunftsaussichten der Sonderschweißverfahren - Ultraschallschweißen.
  (Současný stav a výhled zvláštních metod svařování - svařování ultrazvukem.)
 • Neues in der Schweißtechnik 2002 - Fertigungsverfahren und Fertigungsmittel
  (Novinky ve svařování 2002 - výrobní způsoby a výrobní prostředky.)

Číslo 7/03

 • Aufbau eine Überwachungs- und Regelungssystems zur Online-Kontrolle von MSG-Schweißprozessen auf der Basis einer Neuro-Fuzzy-Architektur.
  (Tvorba kontrolního a řídicího systému pro online-kontrolu MSG-svařovacích procesů na bázi neuro-fuzzy-architektury.)
 • Experimentelle und rechnerische Analyse der Klebschichtbeanspruchung in Verbindungen aus thermisch inkompatiblen Werkstoffen.
  (Experimentální a výpočtová analýza namáhání lepených vrstev ve spojích z tepelně inkompatibilních materiálů.)
 • Neues in der Schweißtechnik 2002 - Klebtechnik.
  (Novinky ve svařování 2002 - technika lepení.)

Číslo 8/03

 • Pulverauftragschweißen an legiertem Gusseisen mit Kugelgrafit.
  (Práškové navařování na legovanou litinu s kuličkovým grafitem.)
 • Hartlöten dünner Bauteile aus Titanlegierungen mit partieller Erwärmung.
  (Tvrdé pájení tenkých konstrukčních částí ze slitin titanu s částečným ohřevem.)
 • Anwendung der Finite-Elemente-Methode bei der Herstellung von Warmmassivumformwerkzeugen durch formgebendes Auftragschweißen.
  (Použití metody konečných prvků při výrobě tepelně mohutných tvářecích nástrojů pomocí tvarově působícího navařování.)

Číslo 9/03

 • Schweißen und Schneiden 2002 - in schwierigem Umfeld gut behauptet.
  (Svařování a řezání 2002 - v těžkém prostředí dobře obstálo.)
 • Automatisiertes Auftragsschweißen zur Instandsetzung von Umformwerkzeugen.
  (Automatické navařování pro opravy tvářecích nástrojů.)
 • Reib- und Lichtbogenbolzenschweißen von Verbindungselementen mit metallischen Schäumen
  (Přivařování svorníků třením a obloukem pro spojovací prvky s kovovými pěnami.)
 • Entwicklung und schweißtechnische Verarbeitung verschleißfester Aluminiumlegierungen für den Aluminiumformenbau.
  (Vývoj a svařovací zpracování slitin hliníku odolných proti opotřebení pro stavbu hliníkových forem.)
 • Einsatz eines thermografischen Verfahrens zur Bestimmung der Laserstrahlschweißeigunung von Kunststoffen bei unterschiedlichen Wellenlängen
  (Použití termografického procesu pro určování svařování laserovým paprskem umělých hmot při různých vlnových délkách.)

Číslo 10/03

 • Umgebungsmagnetfelder von Widerstandsschweieinrichtungen.
  (Okolní magnetická pole vyvolaná odporovými svařovacími stroji)
 • Substratvorbereitung durch Trockeneisstrahlen und Beschichten durch thermisches Spritzen in einem Arbeitsschritt.
  (Příprava substrátů pomocí působení suchého ledu a pokrývání povrchu žárovým stříkáním v jednom pracovním kroku.)
 • Schweißbereiche hoch fester Stahlfeinbleche für den Rohkarrosserieleichtbau - Einfluss der Schweißparameter beim Widerstandspunktschweißen
  (Oblasti svařování vysoko pevných ocelových jemných plechů pro lehké surové konstrukce karoserií - Vliv parametrů při odporovém bodovém svařování.)

Číslo 11/03

 • Laserstrahldispergien zur Herstellung boridverstärkter hoch verschleißfester Oberflächen an Titanlegierungen.
  (Dispersie laserového paprsku k výrobě boridem zpevněných proti opotřebení vysoko odolných povrchů na slitinách titanu.)
 • Erwärmbarkeit von Kunststoffen im Mikrowellenfeld - Untersuchungen zum Mikrowellenschweißen.
  (Ohřivatelnost umělých hmot v mikrovlnném poli - výzkumy k mikrovlnnému svařování.)
 • Spannungsrisskorrosion an Strahlschweißverbindungen bei unlegierten und niedrig legierten Stählen
  (Koroze napěťových trhlin na spojích svařených paprskem u nelegovaných a nízko legovaných ocelí.)

Číslo 12/03

 • Entwicklung einer geregelten Einheit für das manuelle Klebstoffauftragen.
  (Vývoj řízené jednotky pro ruční nanášení lepidel.)
 • Präzisionslötverfahren für die MEMS-Technik.
  (Precizní pájecí proces pro MEMS-techniku.
 • Multifunktionale Verbindungen - Lötverbindungen können auch die Aufgaben weiterer Funktionselemente mit übernehmen.
  Multifunkční spoje - Pájené spoje mohou převzít i úlohy dalších funkčních prvků.)

Zpět na welding.czlogo welding.cz